Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

10 lat na dochodzenie zwrotu opłaty likwidacyjnej

Data publikacji: 2018-08-12

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w niezwykle istotnej dla wielu konsumentów kwestii, a mianowicie w kwestii terminu przedawnienia roszczeń o zwrot kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (popularnie zwanych polisolokatami).

Przypomnijmy, iż większość towarzystw ubezpieczeniowych (AXA, Vienna Life – dawna Skandia, Aegon, TU Europa, Open Life, Warta itp.), w przypadku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przewidziało dotkliwe sankcje finansowe w przypadku wcześniejszego ich rozwiązania. Konsument rozwiązując umowę przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta tracił całość bądź znaczną część zgromadzonych środków.

W toku batalii sądowych o zwrot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwot pojawiły się wątpliwości związane z terminem przedawnienia tego typu roszczeń. Dominował pogląd, iż roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej przedawnia się z upływem lat 10, gdyż jest to roszczenie związane z elementem inwestycyjnym umowy. Pojawiły się jednak głosy mówiące o 3 letnim terminie przedawnienia, z powołaniem się na treść art. 819 § 1 kc, zgodnie z którym roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3.

Ostatecznie kwestią przedawnienia roszczeń o zwrot opłat likwidacyjnych zajął się Sąd Najwyższy, który w uchwale wydanej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przesądził o braku związku przedmiotowego roszczenia z elementem ubezpieczeniowym umowy, a tym samym przesądził, iż termin przedawnienia wynosi lat 10.

Oto treść uchwały wydanej przez Sąd Najwyższy – „W umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenia o wypłatę wartości wykupu nie stanowiące kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej przedawniają się zgodnie z art. 118 kc.”

Jest to niezwykle dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy rozwiązali swoje umowy wiele lat temu i do tej pory nie podjęli jeszcze kroków prawnych celem odzyskania bezprawie pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwot. Nie muszą obawiać się już oddalenia powództwa z uwagi na znaczny upływ czasu od daty rozwiązania umowy. Dochodzenie zwrotu utraconych środków pieniężnych możliwe jest w okresie 10 lat licząc od daty rozwiązania umowy.