Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BGŻ PNB Paribas Bank S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-12

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim.

W przypadku umów oferowanych przez BGŻ PNB Paribas Bank S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat kredytu w oparciu o kursy CHF ustalane przez Bank w Tabeli:

  • „Kredyt zostanie wypłacony jednorazowo, bezgotówkowo na rzecz zbywcy nieruchomości w terminie(…). 1) Na rachunek wskazany w akcie notarialnym przez zbywcę nieruchomości w kwocie nie wyższej niż (…) PLN wynikającej z przeliczenia kwoty kredytu po kursie kupna CHF z dnia uruchamiania kredytu, 2) w przypadku gdy kwota kredytu w przeliczeniu na PLN będzie niższa niż (…) PLN wówczas Kredytobiorca dokona przelewu środków na rachunek zbywcy nieruchomości w brakującej kwocie z własnych środków” (§ 2 ust. 2 Umowy),
  • „1. Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty. 2. Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży, waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty (§ 37 Regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego)”,
  • „Odsetki, prowizje oraz opłaty naliczane są w walucie Kredytu i podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku w chwili spłaty” (§ 38 ust. 1 Regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego).