Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Bonus (dodatkowa alokacja)

Data publikacji: 2018-03-12

W toku procesów wytaczanych przez konsumentów o zwrot kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ufk (tzw. polisolokaty) towarzystwa ubezpieczeniowe często broną się zarzutem nadużycia prawa podmiotowego przez powoda w zakresie żądania zwrotu kwoty tzw. bonusu (dodatkowej alokacji). W tym zakresie żądają odjęcia kwoty bonusu od kwoty dochodzonej przez powoda w postępowaniu sądowym.

Co to jest ten bonus?

Otóż w niektórych produktach, zgodnie z warunkami ubezpieczenia towarzystwo, najczęściej w pierwszym roku trwania umowy zobowiązane było dopisać do rachunku udziałów klienta określoną wartość pieniężną, stanowiącą pewien procent składek wpłaconych w określonym horyzoncie czasowym (najczęściej roku).

Ostatnie orzeczenia zapadające przed Sądem Okręgowym w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawach prowadzonych przez Kancelarię pokazują jednak, iż zarzuty podnoszone przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie znajdują uznana sądów, a tym samym Klienci Kancelarii odzyskują całość kwot pobranych tytułem opłat likwidacyjnych, bez ich jakiegokolwiek pomniejszania. Udało się nam przekonać wiele składów sędziowskich, iż brak jest podstaw prawnych, nawet jeżeli takie przysporzenie faktycznie miało miejsce, co z wielu względów budzi jednak uzasadnione wątpliwości, pozwalających na domaganie się rozliczenia kwot udzielonego bonusu. Warto walczyć o te kwoty, które jak pokazuje doświadczenie Kancelarii, w wielu przypadkach stanowią niemały procent wartości pobranej opłaty likwidacyjnej.

Autor: Aneta Zaleska radca prawny