Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Informacja o Cookies i prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Aneta Zaleska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Aneta Zaleska „Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy” z siedzibą w Warszawie (00-891), przy ul. Chłodnej 22A lok. 9/10, nr NIP: 734-295-77-85.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej – pisząc na adres: Aneta Zaleska „Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy” ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00- 891 Warszawa, mailowo – pisząc na adres: aneta.zaleska@zwlegal.pl oraz telefonicznie pod numerem – 695-741-301.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:
a) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) realizacja zawartej umowy, w tym m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, przesyłanie informacji o stanie prowadzonej sprawy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów proceduralnych, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych osobowych, ze względu na charakter usług świadczonych przez Administratora, jest niezbędne dla korzystania z tych usług.

5. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane m.in. następującym odbiorcom: operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej, radcom prawnym i adwokatom, a także firmie świadczącej usługi księgowe.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, w tym:
a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po zakończeniu jej realizacji przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających,
b) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy – w terminie 2 miesięcy licząc od daty kontaktu w sprawie lub złożenia oferty przez Administratora,
c) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją ww. uprawnień.

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe chyba, że zaistnieją ważne prawnie i uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana praw, interesów i wolności, w tym w szczególności jeżeli dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Z praw wskazanych w pkt. 10 powyżej może Pani/Pan skorzystać w szczególności drogą:
a) mailową, pisząc na adres: aneta.zaleska@zwlegal.pl
b) pisemną, pisząc na adres: Aneta Zaleska „Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy” ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00- 891 Warszawa.

12. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.