Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Dotacje w okresie ograniczenia funkcjonowania placówek c.d.

Data publikacji: 2020-03-27

Wydane w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozwiewa, jak się wydaje, narosłe w ostatnim czasie wątpliwości dotyczące prawa jednostek systemu oświaty do dotacji w okresie zamknięcia szkół i przedszkoli.

Rozporządzenie to zmienia niektóre zasady udzielania dotacji w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty i dotyczy takich jednostek jak: niepubliczne szkoły dla dorosłych, szkoły policealnym oraz niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, w przypadku których, zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawo do dotacji uzależnione było od obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu. Wymogiem była co najmniej 50% frekwencja na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach obecności.

Wydane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie zawiesza właśnie stosowanie przepisów dotyczących minimalnego progu obecności na zajęciach uznając tym samym, iż niepubliczne szkoły dla dorosłych, szkoły policealne oraz ww. niepubliczne szkoły artystyczne mają prawo do dotacji niezależnie od uzyskania przez ich uczniów 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zniesiony zostaje również wymóg poświadczana obecności własnoręcznym podpisem. Zasady te mają obowiązywać od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek

Rozporządzenie w żadnej mierze nie odnosi się do kwestii przyznawania dotacji dla przeszkoli oraz szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, co oznacza, iż dotacje te mają być wypłacane na dotychczasowych zasadach.
Mając na uwadze treść zmian wprowadzonych ww. Rozporządzeniem, których celem jest utrzymanie prawa do dotacji dla jednostek systemu oświaty na dotychczasowym poziomie mimo zaistnienia szczególnej, niezawinionej przez jednostki sytuacji związanej z czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania, należy stwierdzić, iż potwierdza ono niejako, iż dotacje dla pozostałych jednostek mają być wypłacane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Dotacje dla przeszkoli oraz szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, za okres od 1 marca 2020 r. do czasu wznowienia funkcjonowania placówek winny być wypłacane w pełnej, należnej zgodnie z dotychczasowymi regułami wysokości. Brak jest podstaw do ich zmniejszenia, czy też zawieszenia wypłaty.

Warto wskazać, iż właśnie w taki sposób przedmiotową kwestię interpretuje Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Na stronie Urzędu pojawił się już komunikat, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wypłata dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz placówek dokonywana jest na zasadach dotychczas obowiązujących, zgodnie z uchwałą  Nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Całość komunikatu dostępna jest na stronie – https://edukacja.warszawa.pl/oswiata-niepubliczna/dotacje/komunikaty/22154-wyplata-dotacji-w-trakcie-czasowego-ograniczenia

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny