Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Euro Bank S.A. – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-09-24

W umowach kredytowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zmiany wysokości oprocentowania oraz zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych:

  • „Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość Kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia Kredytu, pierwszej Transzy lub Pożyczki hipotecznej może być różna od podanej w niniejszym punkcie” (§ 1 pkt 4 Umowy)
  • „Zmiana wysokości oprocentowania może następować w przypadku zmiany stopy bazowej określonej dla danej waluty lub zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji ” (§ 6 pkt 2 zd. 3 Umowy)
  • „Kwoty rat spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie” (§ 7 ust. 6 Umowy)