W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dawny: Getin Bank S.A. w Katowicach DomBank Oddział w Łodzi) za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych:

  • § 2 ust. 2 –„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”- obowiązującego w dniu uruchomienia środków”
  • § 4 ust. 2 –„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty”

 

Dodatkowo, uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem budzi treść zapisu dotyczącego opłaty za sporządzenie aneksu, mającego na celu zmianę sposobu ustalenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, poprzez jej odniesienie do kursu sprzedaży walut NBP, a nie jak poprzednio do kursu CHF wynikającego z tabeli opłat banku.

  • § 3 aneksu – „Opłata za sporządzenie aneksu w wysokości 1,95% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień wejścia w życie aneksu zostanie pobrana w trybie podwyższenia salda kredytu. Wysokość opłaty zostanie wyliczona w PLN, wg kursu sprzedaży dewiz CHF podanego w „Bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut” obowiązującej w dniu wejścia w życie aneksu, a następnie doliczona do bieżącego salda kredytu poprzez jej przeliczenie na CHF według kursu kupna dewiz CHF do złotego podanego w „Bankowej Tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut” obowiązujących w dniu wejścia w życie aneksu”.