Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

ING Bank Śląski S.A. – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-10-03

W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych:

  • „Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.” (§ 1 ust. 1 zd.2 Umowy),
  • „Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu.” (§ 2 ust. 4 Umowy),
  • „Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu).” (§ 4 ust. 1 zd. 2 Umowy).