Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Możliwe tryby upadłości konsumenckiej

Data publikacji: 2020-04-23

Zgodnie ze stanem prawym obowiązującym od 24 marca 2020 r., w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej możliwe jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do oddłużenia takiej osoby w trzech trybach (tzw. upadłość konsumencka):

  • na podstawie przepisów ogólnych dotyczących, co do zasady, przedsiębiorców z możliwością wykorzystania także procedury przygotowanej likwidacji;
  • w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości;
  • w uproszczonej procedurze upadłościowej przewidzianej w Tytule V w Dziale II ustawy.

O wyborze właściwej drogi postępowania prowadzącej do oddłużenia decyduje dłużnik

Podstawowym warunkiem skorzystania z procedur oddłużeniowych jest fakt pozostawania przez dłużnika w stanie niewypłacalności, który jest definiowany jako stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy prawo upadłościowe.) Bliższe doprecyzowanie kryteriów pozwalających na ustalenie istnienia stanu niewypłacalności osoby fizycznej zostanie z całą pewnością wypracowane przez orzecznictwo sądów. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że stan niewypłacalności osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie zachodził w przypadku, gdy z każdym upływającym miesiącem stan zadłużenia takiej osoby z tytułu niewykonywanych zobowiązań pieniężnych będzie się pogłębiał, niezależnie od podejmowanych przez dłużnika działań zmierzających do spłaty istniejącego zadłużenia.