Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Kancelaria prawna, obsługa spółek, ksh, podatki

Niekorzystne zmiany we właściwości sądów w sprawach CHF – warto się spieszyć z działaniami

Data publikacji: 2022-12-13

Aktualnie kredytobiorcy frankowi coraz częściej skarżą się na przewlekłość prowadzonych przez sądy postępowań. Faktycznie, niejednokrotnie czas oczekiwania na rozprawę liczony już bywa nie w miesiącach, a w latach. Czy jednak istnieje satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie tej sytuacji?

Przypomnieć należy, że aktualnie kredytobiorcy chcący dochodzić swoich roszczeń związanych z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej CHF powództwo mogą wytoczyć w zasadzie przed dwoma sądami: sądem właściwym ze względu na miejsce siedziby pozwanego banku albo sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powodów. Możliwość takiego wyboru zagwarantowana została art. 372 kodeksu postępowania cywilnego przeznaczonym jedynie dla spraw o roszczenia z czynności bankowych. Duża część kredytobiorców jednak nie decyduje się na skorzystanie z drugiej z tych opcji i złożenie pozwu w sądzie właściwym ze względu na własne miejsce zamieszkania, w szczególności, jeśli mieszkają oni poza obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Na obszarze bowiem tegoż Sądu siedzibę ma większość pozywanych banków (jak na przykład mBank czy Bank Millennium).

Do składania pozwów bezpośrednio przed Sądem Okręgowym w Warszawie zachęcało również utworzenie w tym sądzie jedynego jak dotąd w Polsce wydziału przeznaczonego do rozpatrywania tylko spraw frankowych – XXVIII Wydziału Cywilnego. Doświadczenie sędziów orzekających w ramach tego wydziału, jak i w zasadzie ugruntowana już i pewna linia orzecznicza przemawiają zdecydowanym głosem za opcją złożenia pozwu właśnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nie da się jednak ukryć, że te zalety są również powodem ogromnego przeciążenia pracowników XXVIII Wydziału Cywilnego, znacznych opóźnień w rozpatrywaniu spraw, a w efekcie – zwiększonej ilości wniosków o podjęcie czynności przez sąd, a nawet tzw. skarg na przewlekłość postępowania.

Niedługo, w świetle pojawiających się w prasie doniesień, może się jednak okazać, że możliwość rozpatrywania swojej sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie będą mieć jedynie kredytobiorcy zamieszkujący obszar właściwości tego sądu. Powstał bowiem projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego, która z założenia ma stanowić odpowiedź na przedłużające się rozpoznawanie spraw oraz przeciążenie większych sądów. Projektodawca zaproponował rozwiązanie, które ograniczałoby możliwość wyboru sądu miejscowo właściwego, zakładając przymus składania pozwów przez konsumentów w sprawach o roszczenie związane z umowami kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska w sądzie, na obszarze którego powód ma swoje miejsce zamieszkania. Ograniczenie to miałoby obowiązywać przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej kpc.

Takie ograniczenie wyboru z pewnością nie będzie odpowiadać potrzebom wszystkich kredytobiorców frankowych. Wielu z nich decydowało się na wytoczenie powództwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie ze względu na doświadczenie i znajomość tematyki sporów frankowych sędziów XXVIII Wydziału Cywilnego, zgodną z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej linię orzeczniczą, czy ze względu na większy wybór pełnomocników znających specyfikę tego sądu. Kredytobiorcy, którym zależało na możliwości szybszego rozpoznania ich sprawy przez „mniejszy” sąd (podkreślamy jednak, że nie zawsze „obłożenie” danego sądu przekłada się na szybkość jego działania; sędziowie nie znający specyfiki sporów dotyczących umów kredytowych waloryzowanych kursem waluty obcej z pewnością potrzebować będą więcej czasu na zapoznanie się ze sprawą i zadecydowanie o podjęciu odpowiednich kroków ku jej rozstrzygnięciu) mogli za to złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, nie będzie możliwości takiego wyboru.

Kredytobiorcom chcącym mieć pewność, że ich sprawa rozpoznana zostanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie, polecamy więc podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku pozwania banku zanim projektowane zmiany wejdą w życie.

Autor: Paulina Pożarycka – Juchimiuk – Młodszy Prawnik