Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

O Kancelarii

Kancelaria została założona przez Mecenas Anetę Zaleską, prawnika z wieloletnim stażem, adwokata – członka Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, a od listopada 2015 r. radcę prawnego – członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Od wielu lat główny nurt prowadzonej przez Kancelarię działalności koncentruje się wokół zagadnień związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. W tym zakresie Kancelaria reprezentuje klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi, w tym szczególności bankami oraz innymi podmiotami z rynku kapitałowego np. towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Mecenas Aneta Zaleska była jedną z pierwszych osób, które podjęły się walki z towarzystwami ubezpieczeniowymi o zwrot kwot pobieranych od konsumentów w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). Od wielu lat Kancelaria, z sukcesem, reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dochodząc unieważnienia umów, czy też zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych.
Kancelaria pomogła już kilkuset osobom odzyskać utracone środki finansowe.

Od kilku lat Kancelaria angażuje się również w sprawy przeciwko bankom.
Pierwotnie prowadzone przez Kancelarię sprawy skupiały się na głównie na dochodzeniu zwrotu kwot niesłusznie pobranych przez banki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, czy też innych ukrytych kosztów kredytu. Ostatnie lata pokazały jednak, iż w przypadku umów kredytowych powiązanych z walutą obcą problem jest znacznie głębszy i że umowy oferowane konsumentom konstruowane były przez banki w sposób niezgodny z prawem. Kompleksowa analiza tematu kredytów walutowych, zarówno od strony prawnej, ekonomicznej, jak i finansowej pokazała, iż umowy te spełniają przesłanki uznania za nieważne. Prowadzimy w imieniu Klientów postępowania sądowe mające na celu unieważnienie umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, jak i odzyskanie kwot pobranych przez banki w związku ze stosowaniem mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej. Prowadzimy również sprawy mające na celu przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń, składając w imieniu Klientów do sądu wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, czy też kierując sprawę do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego.

Niezależnie od powyższego Kancelaria oferuje pomoc prawną, jak również reprezentację w innych kategoriach spraw, w tym o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, a także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Kancelaria doradza również podmiotom gospodarczym we wszelkich kwestiach związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem, jak również oferuje kompleksową obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria świadczy obsługę i pomoc prawną najwyższej jakości. Zapewniamy szybkie i profesjonalne doradztwo prawne, stały kontakt z Klientem, bezpieczeństwo powierzonych informacji, a także zaangażowanie i znakomitą organizację pracy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.