Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

PKO Bank Hipoteczny S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-21

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim.

W przypadku umów oferowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Gdyni za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat kredytu w oparciu o kursy CHF ustalane przez Bank w Tabeli:

  • „Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu wypłacanej kwoty według kursu kupna waluty Kredytu obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty (zgodnie z Tabelą Kursów Banku z godz. 9:00), na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę w Banku Wniosku o wypłatę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do umowy (znanego dalej „Wnioskiem o Wypłatę”) (§ 2 ust. 4 Postanowień Ogólnych umowy kredytu),
  • „Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni robocze przed terminem wymagalności spłaty, określonym w Umowie” (§ 5 ust. 5 Postanowień Ogólnych umowy kredytu).