Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Spłaciłeś kredyt konsumencki przed terminem – sprawdź czy nie należy ci się zwrot części kosztów związanych z jego zaciągnięciem

Data publikacji: 2020-01-03

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą (ust. 1), w przypadku zaś spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust.1 stosuje się odpowiednio (ust. 2).

Przepis ten oznacza, iż w przypadku spłaty kredytu konsumenckiego w całości lub w części przed terminem, należy zwrócić część pobranych opłat i prowizji. Co istotne obowiązek ten znajduje zastosowania do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, w tym odsetek, ubezpieczeń i innych kosztów wprost uzależnionych od czasu trwania umowy, a także i opłat jednorazowych ponoszonych w związku z zawarciem umowy jak np. prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki, opłata przygotowawcza, opłata administracyjna itp.

Obowiązek zwrotu dotyczy tzw. umów kredytu konsumenckiego. Zgodnie zaś z art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi (ust. 1). Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1 (ust. 1a).

Zgodnie zaś z ust. 2 za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: umowę pożyczki; umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; umowę o kredyt odnawialny.

Za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się natomiast umów dotyczących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy (ust. 3).

Warto więc sprawdzić, czy po przedterminowej spłacie kredytu konsumenckiego w całości lub w części nie należy się zwrot części poniesionych kosztów zwłaszcza, iż jak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach chodzi niemałe kwoty.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny