Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Tomasz Jendrasiak – radca prawny

Wieloletni funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, w tym Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych i Wydziałów ds. Przestępczości Gospodarczej. Doktorant nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy wykładowca prawa w Krajowej Szkole Prawa sp. z o.o. w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Przedsiębiorców zagrożonych Niewypłacalnością „Liberum Debitum” w Warszawie, a także Prezes Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Poszkodowanym „Lege et Iustitia” w Warszawie. W przeszłości nauczyciel prawa w LVI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie i Sędzia Sądu Honorowego Policji w korpusie aspirancko-oficerskim.

Poza szeroko rozumianym prawem karnym, specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, w szczególności w odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej oraz w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności w prawie użytkowania nieruchomości jako zabezpieczenia wierzytelności przyszłej, będącej alternatywą dla hipoteki, czy przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Interesuje się także ochroną właściciela (posiadacza) nieruchomości przed nadmierną immisją hałasu, klasycznym roszczeniem negatoryjnym, ale powiązanym z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego tą immisją oraz odpowiedzialnością naruszyciela na gruncie Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego.

Posiada wieloletnią wiedzę praktyczną z zakresu windykacji należności pieniężnych oraz dochodzenia świadczeń odszkodowawczych za szkodę na osobie, w tym spowodowaną błędami w diagnozie i leczeniu. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń.

Uczestniczył w kilkuset różnych rozprawach sądowych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi, niemal w całej Polsce.