Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Kancelaria prawna, obsługa spółek, ksh, podatki

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego uprawnia do zwrotu części prowizji za jego udzielenie

Data publikacji: 2019-12-23

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. podjętą w sprawie III CZP 45/19 nie powinno już budzić niczyjej wątpliwości, iż przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą (ust. 1). W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust.1 stosuje się odpowiednio (ust. 2).

Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu konsumenckiego uprawnia więc konsumenta do żądania zwrotu części poniesionych kosztów uzyskania kredytu, przy czym dotyczy to wszystkich kategorii kosztów, w tym również prowizji za jego udzielenie.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny