Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Wyliczenie skutków stosowania przez bank mechanizmu indeksacji kredytu do waluty obcej CHF

Data publikacji: 2018-11-04

W przypadku dochodzenia „odfrankowania” umów kredytowych w CHF, w ramach postępowań sądowych najczęściej dochodzimy określonych roszczeń majątkowych będących skutkiem stosowania przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej CHF. Dochodzonym roszczeniem jest więc żądanie zasądzenia określonej kwoty pieniężnej będącej sumą kwot nadpłaconych na rzecz banku na skutek stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej CHF.

Na potrzeby postępowań sądowych konieczne jest więc wyliczenie kwoty nadpłaty, do czego niezbędne jest zgromadzenie następujących dokumentów:

  • Umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami,
  • Zestawienia zbierającego wszystkie płatności dokonane w trakcie spłaty kredytu określające dla każdej z płatności: datę wpłaty, datę raty, wartość w PLN z rozbiciem na składniki (kapitał, odsetki, odsetki karne, inne składniki – z podaniem ich typu), saldem kredytu w CHF po dokonaniu operacji oraz zastosowany przez bank kurs indeksacji do przeliczenia płatności na CHF (alternatywnie wartości poszczególnych składników w walucie indeksacji tj. w CHF),
  • Zestawienia zawierającego informację o wypłaconych transzach kredytu zawierające: datę wypłaty każdej transzy, jej wartość w PLN, jej wartość po przeliczeniu na walutę indeksacji tj. w CHF (lub zastosowany przez bank przy wypłacie kurs przeliczenia na walutę indeksacji),

  • Zestawienia wszystkich operacji podniesienia kapitału do spłaty wraz z datą operacji oraz tytułem zwiększenia,
  • Wysokości oprocentowania kredytu zastosowanego do spłaty każdej z rat,
  • Kursu banku zakupu i sprzedaży CHF z dnia podpisania umowy,
  • Salda kredytu w CHF na dzień wystawienia zaświadczenia.

W przypadku dokumentów wskazanych w punkach 2 – 7, o ich wydanie należy zwrócić się bezpośrednio do banku. Za ich wydanie bank pobierze opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.