Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Obligacje Spółki RobRut sp. z o.o.

W ostatnim czasie kolejne osoby, które zainwestowały w obligacje korporacyjne zaczęły zgłaszać się do Kancelarii celem uzyskania pomocy prawnej i dochodzenia roszczeń o zapłatę zaległych odsetek od obligacji i ich wykup.

Tym razem Kancelaria zajmuje się dochodzeniem wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę RobRut Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000576176).

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z rynkiem kapitałowym i finansowym, w tym w sprawach związanych z obligacjami, zarówno na gruncie cywilnym, jak i karnym.

Przypomnijmy, że Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów, którzy zainwestowali w obligacje wyemitowane przez spółkę Horcus Investment Group S.A., Q Group S.A., GetBack S.A.,a także obligacje wyemitowane przez spółki z grupy PCH Capital S.A.
Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy.

Polisolokaty rozwiązane w 2008 r. – bliski termin przedwnienia roszczeń

Przypominamy, iż tym wszystkim, którzy w 2008 r. rozwiązali umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), iż w tym roku mija 10 letni termin przedawnienia przysługujących im roszczeń o zwrot od towarzystwa ubezpieczeniowego kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów.

Zgodnie z prawem, wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu, co oznacza, iż po upływie określonego prawem terminu, najczęściej właśnie 10 letniego, ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia powołując się właśnie na upływ określonego terminu od daty wymagalności roszczenia i związany z tym zarzut przedawnienia. Aby więc nie narazić się na negatywne skutki upływu owego 10 letniego terminu przedawnienia, należy przed jego upływem podjąć działania prawne mające na celu dochodzenie roszczeń przed sądem.

Kancelaria od wielu lat zajmuje się pomocą prawną i dochodzeniem w imieniu Klientów roszczeń związanych z polisolokatami.

Obligacje GetBack – pomoc prawna ze strony Kancelarii

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów, które zainwestowały posiadane przez siebie środki finansowe w obligacje wyemitowane przez spółkę GetBack S.A.

Spółka nie realizuje ciążących na niej obowiązków, w szczególności nie realizuje wykupów obligacji oraz nie wypłaca należnych odsetek. W dniu 2 maja 2018 r. spółka złożyła w Sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z rynkiem kapitałowym i finansowym, w tym w sprawach związanych z obligacjami, zarówno na gruncie cywilnym, jak i karnym. W zakresie tych ostatnich Kancelaria reprezentuje liczne grono Klientów uwikłanych w obligacje korporacyjne wyemitowane przez spółkę Horcus Investment Group S.A., Q Group S.A., czy też obligacje wyemitowane przez spółki z grupy PCH Capital S.A.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.

„Odfrankowanie” kredytu nawet po upływie 10 lat od daty zawarcia umowy

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się, poza szczególnymi wyjątkami, z upływem lat 10 licząc od daty wymagalności roszczenia.

Po upływie tego okresu okresu roszczenie co prawda nie wygasa i może być dochodzone przed sądem, ale strona zobowiązana do jego spełnienia może bronić się zarzutem przedawnienia który, w razie jego podniesienia winien zostać przez sąd, co do zasady, uwzględniony.

Kwestia przedawnienia dotyka również roszczeń majątkowych związanych z umowami kredytowymi w walucie obcej, w szczególności kredytów w CHF.

W umowach kredytowych powiązanych z walutą obcą znajdują się postanowienia dotyczące indeksacji kwoty kredytu do waluty CHF, które to postanowienia, w zdecydowanej większości przypadków spełniają przesłanki uznana za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W wielu przypadkach można również postawić zarzut nieważności umowy kredytowej, jako sprzecznej z prawem. Rodzi to oczywiście możliwość domagania się od banku określonych roszczeń o charakterze majątkowym, do których zastosowanie znajduje 10 letni termin przedawnienia.

Więcej

Wartość nieruchomości podlegającej podziałowi a obciążenie hipoteczne

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wobec licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a także w orzecznictwie samego Sądu Najwyższego, przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie przez skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego. Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie zmierzy się z pytaniem – czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego, sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego.

Walor przedstawionego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego ma ogromne znaczenie praktyczne w sprawach o podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Stanowisko wyrażone przez 7 osobowy skład Sądu Najwyższego, wobec licznych w chwili obecnej rozbieżności w orzecznictwie sądów, winno przyczynić się do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów w tego typu sprawach.

Więcej

Zabezpieczenie środków finansowych na rzecz pełnoletnich dzieci w trakcie postępowania rozwodowego

W ramach toczących się postępowań o rozwód często pojawią się problem związany z zapewnieniem środków finansowych niezbędnych dla utrzymania i wychowania pełnoletniego dziecka stron, które jeszcze nie uzyskało w pełni samodzielności finansowej.

Uchwałą z dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy (III CZP 77/12) wskazał, iż w sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.

Przedmiotowa uchwała zapadła w związku z wątpliwościami natury prawnej, jakie pojawiły się na skutek uchylenia art 443 kpc, co nastąpiło ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Więcej