Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Dochodzenie roszczeń związanych z kredytami w CHF

Niezależnie od dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) Kancelaria doradza i prowadzi również sprawy związanie z dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami w walutach obcych (głównie w CHF). Dotyczy to kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat przeliczana była na walutę obcą (najczęściej CHF).

Klauzule przeliczające z PLN na CHF zarówno kwotę udzielonego kredytu, jak i kwotę poszczególnych rat, w ocenie Kancelarii są niezgodne z prawem. W konsekwencji oznacza to, że kredyt od początku winien być traktowany jak udzielony w PLN i w takiej walucie powinien być spłacany, z zachowaniem oprocentowania wynikającego z umowy. Sądy podzielają w tym zakresie argumentację Kancelarii.

Więcej

PARETO II – uznana za nieważną

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pareto II, Sąd uznał umowę za nieważną od samego początku, jako sprzeczną z istotą stosunku zobowiązaniowego.

Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii, iż umowa została skonstruowana przez towarzystwo w taki sposób, że jasno i precyzyjnie określa jedyne świadczenie do którego zobowiązany jest konsument (zapłata składki), zaś świadczenie towarzystwa skonstruowane zostało w taki sposób, iż nie tylko nieznany jest sposób jego wyliczenia, ale i w dużej mierze jego wysokość zależna jest od arbitralnych decyzji towarzystwa. Co więcej, umowa skonstruowana została w taki sposób, iż towarzystwo miało zapewniony pewny zysk, podczas gdy sytuacja konsumenta była bardzo niepewna i zależała od skomplikowanych instrumentów finansowych. Wartość rachunku udziałów uzależniona była bowiem od wartości indeksu którego metoda wyliczenia nie jest znana.

Więcej

PREZES UOKIK wydał 5 istotny pogląd w sprawie

Także i tym razem Prezes UOKIK wypowiedział się w sprawie dotyczącej klientów mBank S.A. toczących spór mający związek z zaciągniętym przez nich kredytem w CHF.
Zdaniem urzędu, postanowienia określające wysokość oprocentowania i sposób ustalania kursów wymiany walut są zbyt ogólne, a tym samym – niedozwolone.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK.
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12687

Z instytucjami finansowymi naprawdę można wygrać, odzyskując niesłusznie pobranie środki finansowe.

Polisolokaty – wygrane w Sądzie

Z największą przyjemnością informujemy, iż w prowadzonych przez Kancelarię sprawach dotyczących zwrotu kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ostatnim czasie zapadło wiele wyroków korzystnych dla konsumentów.

Sądy w pełni podzielają argumentację Kancelarii, iż zapisy umów pozwalające towarzystwom na pobieranie określonej kwoty pieniężnej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy stanowią niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim oraz stanowią nieuczciwą praktykę rynkową.

W przypadku umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym sukcesem kończą się również sprawy dotyczące unieważnienia umów i zwrotu całości składek wpłaconych na produkt.

Zachęcamy do zapoznania się z profilem Kancelarii na portalu facebook. Znajdą tam Państwo informację o wyrokach zapadających w indywidualnych sprawach prowadzonych przez Kancelarię.

Czwarty istotny pogląd w sprawie wydany przez Prezesa UOKIK

Prezes UOKIK nie próżnuje. Od czasu nadania mu nowych kompetencji związanych z możliwością przedstawiana istotnych poglądów w sprawach dotyczących konsumentów, Prezes UOKIK już po raz 4 wydał istotny pogląd w sprawie.
Tym razem sprawa, w której interweniował Prezes UOKIK dotyczy sporu konsumentów z Euro Bankiem w związku z umową o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

Więcej na ten temat: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12656

Prezes UOKIK po raz koleny prezentuje stanowisko zawierające istotny pogląd dla sprawy

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie dotyczącej roszczeń konsumentów. Podobnie, jak w przypadku poprzednio wydanych poglądów, także i w tym przypadku chodzi o roszczenia klientów banku w związku z kredytem CHF.

Sprawa na gruncie której wydany został przedmiotowy pogląd dotyczy klientów mBanku S.A. i zawartego w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, postanowienia dotyczącego przesłanek zmiany oprocentowania kredytu.

Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.

Więcej