Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa UOKiK budzą niejasne zasady ustalania kursów walut, w związku z czym UOKiK rozważa możliwość uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych.

 To kolejne postępowania dotyczące spreadów czyli różnicy między ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty. Wątpliwości budzą postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Są one nieprecyzyjne i ustalane dowolnie. Jednocześnie marża banków jest wyznaczana dowolnie, arbitralnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. W rezultacie kredytobiorca nie może zweryfikować, czy została wyliczona prawidłowo.

Więcej

SOKIK oddalił odwołanie Open Finance S.A. od decyzji Prezesa UOKIK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Open Finance S.A. od decyzji Prezesa UOKIK z października 2014 r. dotyczącej naruszenia przez Open Finance S.A. zbiorowych interesów konsumentów przy sprzedaży polisolokat (XVII AmA 20/15).

Decyzją nr RKT 29/2014 z października 2014 r. Prezes UOKiK uznał, że spółka Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, poprzez sposób w jaki informowała o możliwości przystąpienia do umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty).

Spółka eksponowała korzyści pomijając okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty. Nie informowała też o kosztach związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania.

Więcej

AEGON zawarł z Prezesem UOKIK ugodę dotyczacą polisolokat

W dniu 07 lipca 2017 r. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Aegon, Towarzystwo) zawarła z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ugodę w sprawie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ugoda ta zawarta została w związku z decyzją Prezesa UOKIK z dnia 15 października 2014r. (decyzja NR RBG-30/2014), nakładającą na towarzystwo ubezpieczeniowe dotkliwą karę finansową za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółka przyznała w treści ugody, iż stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązała się w związku z powyższym do zapłaty kary pieniężnej nałożonej przedmiotową decyzją. Chodzi o karę pieniężną w wysokości 23 mln zł.

Więcej

Od 22 lipca nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych

W dniu 22 lipca wchodzi w życie nowa ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Celem ustawy jest przede wszystkim skuteczniejsza ochrona kredytobiorców, którzy zawierają umowy np. o kredyt mieszkaniowy. Ustawa zawiera w sobie szereg regulacji, które do tej pory były normowane w różnych aktach prawnych, dzięki czemu nie będzie już problemów z odnalezieniem niezbędnych przepisów prawa.

Więcej

Rzecznik Finansowy kieruje kolejny wniosek do Sądu Najwyższego

W dniu 21 kwietnia 2017 roku, Rzecznik Finansowy – Aleksandra Wiktorow, złożyła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na podstawie art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1254 z późn. zm.), wniosek o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały, mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów powszechnych poważnych rozbieżności, co do wykładni prawa. Od 2003 roku, kiedy to Rzecznik Finansowy otrzymał uprawnienie do składania ww. wniosków, jest to już jego 20 inicjatywa, z czego 17 wniosków zostało podjęte przez Sąd Najwyższy w powiększonym składzie i aż 16 zostało rozpatrzonego zgodnie z zapatrywaniem Rzecznika na daną sprawę.

Więcej

Rzecznik Finansowy skierował do SN wniosek o podjęcia uchwały istotnej dla kredytobiorców w CHF

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek Rzecznika Finansowego o podjęcie uchwały, w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w sporach dotyczących m.in. tzw. kredytów „frankowych”. Analizując takie sprawy RF dostrzegł, że sądy powszechne różnie oceniają uczciwość postanowień umownych.

Pełna treść wniosku dostępna jest na stronie Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl

Uchwała Sądu Najwyższego może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla kredytobiorców, ale wszystkich konsumentów którzy w sporach sądowych wnoszą o stwierdzenie bezskuteczności postanowień ich umów.

Więcej