Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Bonus (dodatkowa alokacja)

W toku procesów wytaczanych przez konsumentów o zwrot kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ufk (tzw. polisolokaty) towarzystwa ubezpieczeniowe często broną się zarzutem nadużycia prawa podmiotowego przez powoda w zakresie żądania zwrotu kwoty tzw. bonusu (dodatkowej alokacji). W tym zakresie żądają odjęcia kwoty bonusu od kwoty dochodzonej przez powoda w postępowaniu sądowym.

Co to jest ten bonus?

Otóż w niektórych produktach, zgodnie z warunkami ubezpieczenia towarzystwo, najczęściej w pierwszym roku trwania umowy zobowiązane było dopisać do rachunku udziałów klienta określoną wartość pieniężną, stanowiącą pewien procent składek wpłaconych w określonym horyzoncie czasowym (najczęściej roku).

Więcej

Aneksy do umów kredytu hipotecznego oferowane przez Getin Noble Bank S.A. tylko pozornie korzystnie dla klientów banku

W 2006 r. Getin Noble Bank S.A. (ówcześnie – Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi) oferował klientom aneksowanie umów kredytu hipotecznego indeksowanych do waluty obcej – CHF. Najważniejsza zmiana, oferowania na podstawie przedmiotowych aneksów, dotyczyła zmiany sposobu ustalenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, poprzez jej odniesienie do kursu sprzedaży walut NBP, a nie jak poprzednio do kursu CHF wynikającego z tabeli opłat banku.

Więcej

Dochodzenie roszczeń z polisolokat po aneksie obniżającym wysokość pobieranych opłat

Kancelaria w ostatnim czasie odniosła wiele sukcesów w dochodzeniu roszczeń z polisolokat, w sytuacji podpisania przez konsumenta aneksu do umowy ubezpieczenia zaoferowanego przez towarzystwo w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK.

Mimo podpisania aneksów do umów ubezpieczenia, modyfikujących dotychczasowe konsekwencje finansowe związanie z wcześniejszym rozwiązaniem umowy tj. obniżających wysokość pobieranych opłat, Klienci Kancelarii odzyskali całość pobranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwot. W efekcie, rozwiązując umowę, nie ponieśli żadnych negatywnych konsekwencji finansowych i ostatecznie wypłacona została na ich rzecz całość środków zgromadzonych na rachunku jednostek funduszy.

Wskazać w tym zakresie należy na następujące, prawomocne rozstrzygnięcia:

Więcej

Polisolokaty po aneksie – skuteczne dochodzenie roszczeń

Wydawało się, iż klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy podpisali aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) obniżające wysokość opłat pobieranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów muszą pogodzić się z faktem pobrania przez towarzystwo, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu, części zgromadzonych środków tj. w wysokości wynikającej z zaakceptowanego aneksu. Pojawiły się bowiem poglądy, iż na skutek podpisania aneksu doszło do modyfikacji treści łączącego strony stosunku prawnego i opłata likwidacyjna, w wysokości wynikającej z treści aneksu nie spełnia już przesłanek uznania ją za abuzywną w rozumieniu art. 385¹ kc, w szczególności zaś przesłanki sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta.

Więcej

Sąd Apelacyjny uznał za niedozwolone postanowienia we wzorcu umowy mBank S.A

13 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu I instancji (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SOKiK) i uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy stosowanego przez Bank.

Powodowie wnieśli powództwo o uznanie za niedozwolone postanowień, znajdujących się w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (w wersji z lipca 2014 r.), o następującej treści:

 „1. Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem następujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej Banku.

2. […] Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.

Więcej

Getin Noble Bank stosował nieuczciwe praktyki rynkowe sprzedając polisolokaty – wyrok Sądu Apelacyjnego

23 stycznia Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie Getin Noble Banku (GNB) od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2013 r. prezes UOKiK stwierdził, że doradcy banku wprowadzali klientów w błąd, oferując ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Eksponowali informacje o korzyściach kosztem ryzyka.

Pracownicy GNB i placówek współpracujących prowadzili z konsumentami rozmowy w taki sposób, aby wierzyli oni, że decydują się na bezpieczny produkt, dzięki któremu osiągną wysokie zyski. W rzeczywistości konsument zawierał umowę na długoletni produkt inwestycyjny – czyli ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, a gdy chciał się z niego wycofać, tracił oszczędności. Zdaniem UOKiK, konsumenci nie mieli jasnych informacji na temat ryzyka związanego z tym produktem, w tym o konsekwencjach wcześniejszego jej zerwania i możliwości utraty zgromadzonych pieniędzy.

Więcej