Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Żądanie ustalenia – niezbędnym elementem pozwu każdego frankowicza

Dochodząc ochrony na drodze sądowej w związku z umową kredytu powiązaną z kursem waluty obcej CHF niezwykle istotnie jest skonstruowanie żądania pozwu w taki sposób, aby korzystne rozstrzygnięcie sądu faktycznie przyniosło oczekiwaną korzyść.

W sytuacji bowiem, gdy sąd podzieli podnoszone zarzuty dotyczące ważność umowy i uzna, iż umowa kredytowa powiązana z kursem waluty obcej CHF winna zostać uznana za nieważną z uwagi na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami współżycia społecznego, czy też z uwagi na obejście przepisów prawa (art. 58 kc), niezwykle istotne jest, aby stosowne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie znalazło się w sentencji orzeczenia sądu.

Analogicznie dotyczy to sytuacji, gdy sąd uzna zawarty w umowie mechanizm waloryzacji kredytu do waluty obcej CHF za sprzeczny z prawem, jako niedozwolone postanowienie umowne w obrocie konsumenckim i zgodnie z literą prawa uzna go za niewiążący konsumenta ze skutkiem od daty zawarcia umowy. Zasądzenie określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej sumę kwot nadpłaconych na skutek stosowania owego mechanizmu, według stanu na określony dzień rozwiązuje jedynie niewielką część problemu związanego z umową powiązaną z kursem waluty obcej CHF.

Więcej

Sąd Najwyższy opowiedział się za umową kredytu w PLN na Liborze

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok, który niewątpliwie stanowi kamień milowy w walce kredytobiorców z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej CHF.

Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu jasno i klarownie wypowiedział się w kwestii braku możliwości uzupełnienia przez sąd luki w umowie, będącej skutkiem wyeliminowania z umowy niedozwolonej klauzuli umownej.

Sąd Najwyższy jasno i zdecydowanie wskazał, iż eliminacja z umowy klauzuli abuzywnej nie prowadzi do unieważnienia umowy, ani też nie wymaga zastąpienia nieuczciwego warunku innym. Sąd stanowczo wskazał, iż możliwe jest funkcjonowanie umowy po wyeliminowaniu z niej klauzuli indeksacyjnej, z jednoczesnym utrzymaniem zawartego w umowie oprocentowana według stawki referencyjnej LIBOR. Sąd Najwyższy podkreślił, iż takie rozwiązanie jest zgodne z prawem mimo, iż na skutek wyeliminowania klauzuli indeksacyjnej usunięte zostały jakiekolwiek powiązania wysokości świadczeń stron z walutą obcą – CHF. Nie ma również znaczenia, w ocenie Sądu Najwyższego, często podnoszona przez banki w procesach okoliczność, iż gdyby nie klauzula indeksacyjna strony nigdy nie zawarłyby umowy z oprocentowaniem według stawki LIBOR. W ocenie Sądu Najwyższego wyeliminowanie niezgodnej z prawem klauzuli indeksacyjnej z jednoczesnym pozostawieniem stawki referencyjnej LIBOR ma znacznie prewencyjne, gdy pełni funkcję odstraszającą banki od stosowania w przyszłości niedozwolonych postanowień umownych.

Więcej

Dobry moment na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o roszczenia z umów kredytowych powiązanych z CHF

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to jest dobry moment, aby wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi celem dochodzenia roszczeń związanych z umową kredytową powiązaną z kursem waluty obcej – CHF.

W świetle wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach, wydaje się, iż nastał dobry moment na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi.

Przede wszystkim wskazać należy, iż w ostatnim czasie Sąd Najwyższy kilkukrotnie wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych i co szczególnie istotnie, Sąd Najwyższy w wydanych przez siebie wyrokach stanął po stronie konsumentów, jasno wskazując na brak możliwości uzupełnienia umowy po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień umownych.

Wskazać należy w szczególności na 3 istotne wyroki, tj. wyrok z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17), wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) oraz wyrok z dnia 9 maja 2019 r. ( I CSK 242/18).

Więcej

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C – 260/18 – ważny argument w walce z kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej CHF

Już zapewne wszystkich obiegła radosna wiadomość o wydanej w dniu wczorajszym tj. 14 maja 2019 r., przez Rzecznika Generalnego TSUE opinii w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa p. Dziubak p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (C-260/18).

Istotnie, opinia wydana przez Rzecznika Generalnego jest niezwykle ważna dla polskich kredytobiorców walczących w sądach z umowami kredytowymi. Opinia ta, zgoda z dotychczasową linią orzeczniczą TSUE, jest korzystna dla konsumentów i jako taka stanowi nowe oręże w walce z toksycznymi kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej CHF.

Pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie sprowadzały się do oceny skutków uznania postanowień umowy odnoszących się do tabel kursowych stosowanych przez bank za niezgodnie z prawem, w tym w szczególności:

Więcej

Aneksy oferowane przez Getin Noble Bank nie stanowiły nowacji zobowiązania

Getin Noble Bank oferował klientom posiadającym umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej CHF aneksy do umów które, zgodnie z nałożonymi na banki zobowiązaniami, miały umożliwić klientom spłatę kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji oraz określić szczegółowe zasady ustalenia kursu waluty na potrzeby rozliczeń stron tak, aby ograniczyć pobierany przez bank, a nie znajdujący żądnego uzasadnienia faktycznego, spread. Do treści aneksów bank wprowadzał jednak dodatkowe zapisy, często wbrew woli i świadomości konsumentów, a dotyczące zmiany rodzaju kredyty z indeksowanego kursem waluty obcej na kredyt walutowy.

W zakresie tych ostatnich postanowień Getin Noble Bank próbuje dowodzić w postępowania sądowych, iż z chwilą zawarcia aneksu doszło do odnowienia zobowiązania stron, a co za tym idzie wszelkie roszczenia wynikające np. z faktu niezgodności z prawem mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej CHF zostały za zgodą i wolą konsumenta usunięte. Doszło bowiem, z chwilą zawarcia aneksu, do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania stron, a w jego miejsce powstało zupełnie nowe zobowiązanie oparte na walutowym charakterze umowy.

Więcej

TSUE – stop dla zastępowania nieuczciwego warunku umownego warunkiem uczciwym oraz pozostawienie decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy woli konsumenta

W dniu 26 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) , w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez Sąd Najwyższy w Hiszpanii w połączonych sprawach C-70/17 i C-179/17 Abanca Corporación Bancaria oraz Bankia TSUE, wydał wyrok, w ramach którego wypowiedział się w przedmiocie interpretacji art. 6 i 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

W wyroku tym TSUE, po raz kolejny, zgodnie z prezentowaną już wcześniej linią orzeczniczą potwierdził, iż w przypadku uznania danego postanowienia umownego za nieuczciwy sąd krajowy nie ma, co do zasady, możliwości zmiany owego warunku i zastąpienia go warunkiem, w jego ocenie uczciwym, gdyż byłoby to sprzeczne z istotną i celem przepisów o ochronie konsumentów. Taka możliwość pojawia się jedynie wyjątkowo, w sytuacji, gdy oceniając indywidualnie sytuację danego konsumenta sąd dojdzie do przekonania, iż takie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze. W przeciwnym razie sąd winien nieuczciwy warunek usunąć z umowy, zachowując ją w mocy w pozostałym zakresie bądź też, stwierdzić nieważność umowy.

Więcej