Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Żądanie ustalenia – niezbędnym elementem pozwu każdego frankowicza

Data publikacji: 2019-06-18

Dochodząc ochrony na drodze sądowej w związku z umową kredytu powiązaną z kursem waluty obcej CHF niezwykle istotnie jest skonstruowanie żądania pozwu w taki sposób, aby korzystne rozstrzygnięcie sądu faktycznie przyniosło oczekiwaną korzyść. W sytuacji bowiem, gdy sąd podzieli podnoszone zarzuty dotyczące ważność umowy i uzna, iż umowa kredytowa powiązana z kursem waluty obcej CHF

Więcej

Sąd Najwyższy opowiedział się za umową kredytu w PLN na Liborze

Data publikacji: 2019-06-13

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok, który niewątpliwie stanowi kamień milowy w walce kredytobiorców z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej CHF. Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu jasno i klarownie wypowiedział się w kwestii braku możliwości uzupełnienia przez sąd luki w umowie, będącej skutkiem wyeliminowania z umowy niedozwolonej klauzuli

Więcej

Dobry moment na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o roszczenia z umów kredytowych powiązanych z CHF

Data publikacji: 2019-05-19

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to jest dobry moment, aby wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi celem dochodzenia roszczeń związanych z umową kredytową powiązaną z kursem waluty obcej – CHF. W świetle wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach, wydaje się, iż nastał dobry moment na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi. Przede wszystkim wskazać

Więcej

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C – 260/18 – ważny argument w walce z kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej CHF

Data publikacji: 2019-05-15

Już zapewne wszystkich obiegła radosna wiadomość o wydanej w dniu wczorajszym tj. 14 maja 2019 r., przez Rzecznika Generalnego TSUE opinii w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa p. Dziubak p-ko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (C-260/18). Istotnie, opinia wydana przez Rzecznika Generalnego jest niezwykle

Więcej

Aneksy oferowane przez Getin Noble Bank nie stanowiły nowacji zobowiązania

Data publikacji: 2019-04-30

Getin Noble Bank oferował klientom posiadającym umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej CHF aneksy do umów które, zgodnie z nałożonymi na banki zobowiązaniami, miały umożliwić klientom spłatę kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji oraz określić szczegółowe zasady ustalenia kursu waluty na potrzeby rozliczeń stron tak, aby ograniczyć pobierany przez bank, a nie znajdujący żądnego uzasadnienia faktycznego,

Więcej

TSUE – stop dla zastępowania nieuczciwego warunku umownego warunkiem uczciwym oraz pozostawienie decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy woli konsumenta

Data publikacji: 2019-03-29

W dniu 26 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) , w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez Sąd Najwyższy w Hiszpanii w połączonych sprawach C-70/17 i C-179/17 Abanca Corporación Bancaria oraz Bankia TSUE, wydał wyrok, w ramach którego wypowiedział się w przedmiocie interpretacji art. 6 i 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5

Więcej

Przedmiot leasingu nabyty po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej składnikiem majątku wspólnego

Data publikacji: 2019-03-15

Często w praktyce zdarzają się sytuacje, iż w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków, w ramach i na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawiera umowę leasingu np. pojazdu mechanicznego z opcją wykupu, do zrealizowania której ostatecznie dochodzi już po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Dochodzi wówczas do konfliktów pomiędzy stronami co do tego, czy

Więcej

Umowy kredytu w CHF sprzeczne z zasadą swobody umów

Data publikacji: 2019-03-10

Umowy kredytu powiązanie z kursem waluty obcej CHF, zarówno te indeksowane jak i denominowane, naruszają zasadę swobody umów. Art. 3531 kc stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tymczasem umowy kredytu powiązanie z kursem

Więcej

Kredyt, w tym kredyt hipoteczny całkowicie darmowy – czy to w ogóle możliwe?

Data publikacji: 2019-02-22

Mimo, iż ustawa o kredycie konsumenckim funkcjonuje w polskim porządku prawnym już od kilku lat – uchwalona została bowiem 12 maja 2011 r., zaś weszła w życie z dniem 18 grudnia 2011 r. – niewiele osób zaciągających kredyty konsumenckie zdaje sobie sprawę z szeregu obowiązków nałożonych przez ustawę na kredytodawcę oraz, co najistotniejsze, ze skutków,

Więcej

UNWW – kolejny ogólny pogląd wydany przez Prezesa UOKIK

Data publikacji: 2019-02-20

Prezes UOKIK opublikował III ogólny istotny pogląd w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Tym razem odnosi się on do kwestii klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zamieszczanych w umowach kredytowych. W ocenie Prezesa UOKIK, naruszeniem dobrych obyczajów i rażącym naruszeniem interesów konsumentów jest tworzenie przez przedsiębiorców postanowień umownych, które są niedookreślone, nieprecyzyjne i tworzą pozory ochrony

Więcej

Frankowiczu – ostrożnie z wcześniejszą spłatą kredytu

Data publikacji: 2019-02-10

Frankowiczu, jeżeli zamierzasz dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z posiadanego przez siebie kredytu zadbaj o to, aby nie stracić przysługujących Ci roszczeń względem banku. Dotyczy to szczególnie tych osób, które planują sprzedaż swego mieszkania, bądź takich, których po prostu stać na spłatę kredytu, a które w dalszej kolejności, po spłacie zobowiązań względem

Więcej

Wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w okresie stanu wojennego

Data publikacji: 2019-02-08

W ostatnim czasie zakończyła się prowadzona przez Kancelarię sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Sąd zasądził od

Więcej

7 mln zł kary dla Deutsche Bank Polska S.A. za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych

Data publikacji: 2019-01-22

Prezes UOKIK wydał decyzję, na mocy której nałożył na Deutsche Bank Polska S.A karę w wysokości 7 mln złotych za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych waloryzowanych kursem waluty obcej. Chodzi o postanowienie określające wysokość kursu walut obcych i możliwość ich zmiany, które w ocenie Prezesa UOKIK, są nieprecyzyjne, przez co w sposób rażący

Więcej

Sankcja kredytu darmowego

Data publikacji: 2019-01-14

Niewielu z nas zdaje sobie sprawię, iż w pewnych szczególnych sytuacjach zaciągnięcie kredytu konsumenckiego nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem spłaty odsetek oraz pozostałych kosztów zastrzeżonych w umowie kredytu takich jak chociażby prowizja czy marża za udzielenie kredytu. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ustawodawca przewidział regulację określaną mianem

Więcej

Umowy kredytu denominowanego coraz częściej uznawane przez sądy za nieważne

Data publikacji: 2019-01-02

Sądy orzekające w sprawach frankowiczów dochodzących roszczeń związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej – CHF, coraz częściej, w przypadku umów denominowanych, uznając je za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, orzekają ich nieważność. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota udzielonego kredytu określona została w umowie

Więcej

OPEN FINANCE S.A. – prawomocnie ukarana za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów przy sprzedaży polisolokat

Data publikacji: 2018-12-10

Po raz kolejny sąd potwierdził, że przy sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) konsumenci byli wprowadzani w błąd. Tym razem chodzi o Open Finance S.A. i wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację spółki. Przypomnijmy, iż Prezes UOKiK w decyzji z października 2014 r. uznał, że Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Spółka eksponowała korzyści przystąpienia

Więcej

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej – rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców

Data publikacji: 2018-11-30

W przypadku umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej – CHF (dotyczy to zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych kursem waluty obcej) sądy, rozstrzygając o roszczeniach kredytobiorców skłaniają się coraz częściej, w określonych stanach faktycznych, do stwierdzenia nieważności łączącej strony umowy. Rozstrzygnięcie takie zapada w sytuacji, gdy sąd dojdzie do przekonania, iż umowa kredytu ma

Więcej

PKO Bank Hipoteczny S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-21

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Gdyni za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat

Więcej

Bank Zachodni WBK S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-16

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat

Więcej

BGŻ PNB Paribas Bank S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-12

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez BGŻ PNB Paribas Bank S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz

Więcej

Nieważność umów kredytu denominowanego

Data publikacji: 2018-11-08

Ku wielkiej radości frankowiczów sądy coraz częściej orzekają o nieważności umów kredytowych denominowanych kursem CHF. Przypomnieć należy, iż kredyt denominowany jest to kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej (innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty w walucie obcej), ale uruchomiony został w walucie polskiej, a kredytobiorca

Więcej

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-07

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu

Więcej

Santander Consumer Bank S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-11-05

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat

Więcej

Wyliczenie skutków stosowania przez bank mechanizmu indeksacji kredytu do waluty obcej CHF

Data publikacji: 2018-11-04

W przypadku dochodzenia „odfrankowania” umów kredytowych w CHF, w ramach postępowań sądowych najczęściej dochodzimy określonych roszczeń majątkowych będących skutkiem stosowania przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej CHF. Dochodzonym roszczeniem jest więc żądanie zasądzenia określonej kwoty pieniężnej będącej sumą kwot nadpłaconych na rzecz banku na skutek stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu

Więcej

Zarządca sukcesyjny – recepta na należyte funkcjonowanie firmy na wypadek śmierci przedsiębiorcy

Data publikacji: 2018-11-01

Z dniem 25 listopada 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta jest odpowiedzią na występującą dotychczas lukę w prawie, a dotyczącą kwestii zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jedynej osoby uprawnionej do zarządzania tym przedsiębiorstwem. Ustawa wprowadza do porządku prawnego rozwiązania umożliwiające płynną

Więcej

KNF wkracza na wojenną ścieżkę z piramidami finansowymi

Data publikacji: 2018-10-26

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór finansowy chce mieć oręż prawny do walki z piramidami finansowymi – pisze „Puls Biznesu”(Nr z 17.10.2018 r.) – przede wszystkim z podmiotami oferującymi inwestycje w alternatywne instrumenty finansowe, m.in. kryptowaluty, żerujące na naiwności klientów. Zdaniem gazety, najistotniejszym z

Więcej

O przynależności do określonego majątku danego składnika majątkowego decyduje źródło pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie

Data publikacji: 2018-10-22

Pojawiające się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie rozbieżności w ocenie prawnej sytuacji, gdy w czasie istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej nabyty został jakiś składnik majątkowy, za który zapłacono częściowo z majątku osobistego małżonka, a częściowo ze środków stanowiących majątek wspólny małżonków doprowadziły do podjęcia przez Sąd Najwyższy w dniu 19 października 2018 r. (III CZP

Więcej

Alimenty dla pasierba

Data publikacji: 2018-10-19

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których kobieta lub mężczyzna, mając dziecko z poprzedniego związku, nad którym sprawuje osobistą opiekę, wiąże się z nowym partnerem, wstępując w związek małżeński. W ten sposób tworzy się nowa rodzina, w ramach której nie rzadko nie dochodzi jednak do przysposobienia dziecka. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie, czy

Więcej

Deutsche Bank Polska S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-10-14

W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat

Więcej

Getin Noble Bank S.A. (dawny DomBank) – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-10-08

W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dawny: Getin Bank S.A. w Katowicach DomBank Oddział w Łodzi) za sprzeczne z prawem należy uznać następujące

Więcej

Nieważność zapisu na obligacje

Data publikacji: 2018-10-04

Sposób, w jaki dystrybuowane były i są obligację korporacyjne w wielu przypadkach odbiega od obowiązujących zasad i ustalonych standardów związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Obligacje korporacyjne przez wielu kojarzone są z bezpiecznymi i pewnymi obligacjami skarbowymi lub komunalnymi, co jednak nie jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Inwestycja w obligacje korporacyjne wiąże się z szeregiem

Więcej

ING Bank Śląski S.A. – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-10-03

W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych:

Więcej

„Niebezpieczne” obligacje korporacyjne

Data publikacji: 2018-10-02

Temat obligacji korporacyjnych powraca nieustająco w związku z częstszymi, w ostatnich czasach „aferami” wokół ich emisji, czego najgłośniejszych przykładem z ostatnich miesięcy jest sytuacja związana z obligacjami wyemitowanymi przez spółkę GetBack S.A. i podmioty powiązane. Powraca pytanie o bezpieczeństwo środków inwestowanych w obligacje korporacyjne. Niestety Polscy konsumenci, w zakresie szeroko pojętych instrumentów finansowych, rozumianych jako

Więcej

Redukcja utrzymująca skuteczność niezgodna z przepisami prawa

Data publikacji: 2018-09-28

Wydaje się, iż coraz mniej wątpliwości w orzecznictwie sądów polskich zaczyna budzić kwestia abuzywności zapisów umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej CHF. Coraz więcej sędziów orzekających w tego typu sprawach przyjmuje, iż postanowienia umów kredytowych dotyczące mechanizmu indeksacji oraz postanowienia regulujące kwestię samego ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych są sprzeczne z dobrymi

Więcej

Bank BPH S.A. (dawny: GE Money Bank S.A.) – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-09-26

W umowach kredytu indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawniej: GE Money Bank S.A.) za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące  zasad ustalania kursów kupna

Więcej

Euro Bank S.A. – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-09-24

W umowach kredytowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zmiany wysokości oprocentowania oraz zasad ustalania kursów kupna i

Więcej

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Data publikacji: 2018-09-21

Mimo, iż od wejścia w życie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego minęło już wiele lat, nadal duża część osób uprawnionych nie wystąpiła z żądaniem zasądzenia od Skarbu Państwa określonych, przysługujących im roszczeń majątkowych. Zgodnie z przepisami

Więcej

Poprawa bezpieczeństwa nabywców obligacji korporacyjnych – postulaty UOKIK

Data publikacji: 2018-09-19

Jak wynika z informacji udostępnionych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rząd pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących obligacji korporacyjnych. W ramach trwającego procesu legislacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał Ministerstwu Finansów swoje propozycje i uwagi, które sprowadzają się do zapewnienia większego bezpieczeństwa dla osób nabywających obligacje korporacyjne. Proponuje się wprowadzenie większego nadzoru

Więcej

Bank Millennium S.A. – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-09-18

W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych: „Kredyt

Więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) – polisolokaty z aneksem

Data publikacji: 2018-09-17

Wiele się pisze na temat uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) oraz jej skutków dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń z umów kredytu w walucie obcej CHF. Nie sposób zaprzeczyć, iż uchwała ta ma ogromne znaczenia dla sporów wytaczanych przez frankowiczów. Uchwała wydana przez Sąd Najwyższy ma jednak znaczenie również dla

Więcej

Bonus (dodatkowa alokacja) w umowach ubezpieczenia z ufk

Data publikacji: 2018-09-11

Pozwane towarzystwa ubezpieczeniowe broną się w sporach z udziałem konsumentów, dochodzących zwrotu kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ufk zarzutem tzw. nadużycia przez konsumenta prawa podmiotowego w zakresie, w jakim żądanie wysunięte przez powoda dotyczy również kwoty tzw. bonusu przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z zawarciem umowy. Na szczęście sądy

Więcej

Administrator hipoteki – jaką rolę pełni?

Data publikacji: 2018-09-06

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach emitent może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z obligacji. Jednym zaś ze sposobów zabezpieczenia, stosowanym w praktyce obrotu, jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych, jak również podjęcia określonych działań.

Więcej

Raiffeisen Bank Polska S.A. – niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych CHF

Data publikacji: 2018-09-03

W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (aktualnie: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) za sprzeczne z

Więcej

Postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów walut obcych wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

Data publikacji: 2018-08-27

Postanowienia dotyczące indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej – CHF były już przedmiotem kilku rozstrzygnięć wydanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie wydanych przez ten Sąd rozstrzygnięć to rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisane zostały następujące klauzule: 1. Klauzula nr 3178 – wpisana wobec Banku Millennium S.A., na podstawie wyroku SOKIK

Więcej

O co walczymy w przypadku kredytów indeksowanych do CHF i czego się spodziewać w sądzie

Data publikacji: 2018-08-14

W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych kursem waluty obcej – CHF, w imieniu Klientów Kancelarii, na drodze sądowej dochodzimy najczęściej roszczeń majątkowych tj. żądamy zwrotu określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej sumę kwot nadpłaconych przez konsumenta na skutek stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do CHF. Nasze argumenty budujemy w oparciu o zarzuty dotyczące nieważności umowy z

Więcej

10 lat na dochodzenie zwrotu opłaty likwidacyjnej

Data publikacji: 2018-08-12

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w niezwykle istotnej dla wielu konsumentów kwestii, a mianowicie w kwestii terminu przedawnienia roszczeń o zwrot kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (popularnie zwanych polisolokatami). Przypomnijmy, iż większość towarzystw ubezpieczeniowych (AXA, Vienna Life

Więcej

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci niskiego wkładu własnego

Data publikacji: 2018-08-06

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Prezes UOKIK, Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów CHF w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Powyższe jest wynikiem interwencji przeprowadzonej przez Prezesa UOKIK, a będącej skutkiem tego, iż: ·        Bank Millennium nie respektował wyroków sądów, które uznawały za niedozwolone klauzule dotyczące opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytów

Więcej

Nierównomierne rozłożenie ryzyka wynikającego z zastrzeżenia indeksacji kredytu w przypadku kredytów udzielanych w walucie obcej (CHF)

Data publikacji: 2018-07-31

Zawarte w umowach kredytu postanowienia dotyczące indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej – CHF są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta nie tylko z tego powodu, iż bank poprzez ukształtowanie treści przedmiotowych postanowień zapewnił sobie możliwość swobodnego i nieograniczonego wpływu na wysokość zobowiązania ciążącego na konsumencie. Przede wszystkim o ich niezgodności z

Więcej

O abuzywności decyduje moment zawarcia umowy – uchwała 7 sędziów SN

Data publikacji: 2018-06-20

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów – III CZP 29/17- wydał ważną uchwałę, dzięki której konsumentom winno być łatwiej dochodzić roszczeń wynikających ze stosowania przez instytucję finansowe nieuczciwych postanowień umownych. Sąd Najwyższy uznał, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385 (1) § 1 k.c.) dokonuje się według stanu z chwili

Więcej

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Profi Credit Polska

Data publikacji: 2018-06-09

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Profi Credit Polska. Stawiane spółce zarzuty dotyczą: zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje, wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty, żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez

Więcej

Zabezpieczenie roszczeń poprzez wpis hipoteki na nieruchomości – ważne zmiany

Data publikacji: 2018-06-05

W dniu 15 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem uchwalonej ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt

Więcej

Prezydent podpisał ustawę skracającą podstawowe terminy przedawnienia roszczeń

Data publikacji: 2018-05-28

Jak wynika z informacji dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP, w dniu w dzisiejszym Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm dnia 13 kwietnia 2018 r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Celem uchwalonej ustawy jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z

Więcej

Uchwała 7 sędziów SN – odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Data publikacji: 2018-05-27

Uchwałą wydaną w dniu 22 maja 2018 r. w składzie 7 Sędziów Sąd Najwyższy rozstrzygnął istniejące do tej pory rozbieżności w wykładni prawa występujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, a dotyczące kwestii charakteru czynności odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka oraz terminu, w jakim stosowane oświadczenie w tym przedmiocie winno zostać złożone. Największe wątpliwości budziła interpretacja

Więcej

Polisolokaty rozwiązane w 2008 r. – bliski termin przedwnienia roszczeń

Data publikacji: 2018-05-16

Przypominamy, iż tym wszystkim, którzy w 2008 r. rozwiązali umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), iż w tym roku mija 10 letni termin przedawnienia przysługujących im roszczeń o zwrot od towarzystwa ubezpieczeniowego kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów. Zgodnie z prawem, wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu, co

Więcej

Obligacje GetBack – pomoc prawna ze strony Kancelarii

Data publikacji: 2018-05-14

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów, które zainwestowały posiadane przez siebie środki finansowe w obligacje wyemitowane przez spółkę GetBack S.A. Spółka nie realizuje ciążących na niej obowiązków, w szczególności nie realizuje wykupów obligacji oraz nie wypłaca należnych odsetek. W dniu 2 maja 2018 r. spółka złożyła w Sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Kancelaria

Więcej

„Odfrankowanie” kredytu nawet po upływie 10 lat od daty zawarcia umowy

Data publikacji: 2018-05-10

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się, poza szczególnymi wyjątkami, z upływem lat 10 licząc od daty wymagalności roszczenia. Po upływie tego okresu okresu roszczenie co prawda nie wygasa i może być dochodzone przed sądem, ale strona zobowiązana do jego spełnienia może bronić się zarzutem przedawnienia który, w razie jego

Więcej

Wartość nieruchomości podlegającej podziałowi a obciążenie hipoteczne

Data publikacji: 2018-05-08

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wobec licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a także w orzecznictwie samego Sądu Najwyższego, przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie przez skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego. Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie zmierzy się z pytaniem – czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową

Więcej

Zabezpieczenie środków finansowych na rzecz pełnoletnich dzieci w trakcie postępowania rozwodowego

Data publikacji: 2018-04-17

W ramach toczących się postępowań o rozwód często pojawią się problem związany z zapewnieniem środków finansowych niezbędnych dla utrzymania i wychowania pełnoletniego dziecka stron, które jeszcze nie uzyskało w pełni samodzielności finansowej. Uchwałą z dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy (III CZP 77/12) wskazał, iż w sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego

Więcej

Spread walutowy – dodatkowym ukrytym kosztem kredytu

Data publikacji: 2018-04-11

Z kredytem kredytem walutowym nieodzownie związanie jest podjęcie „spreadu walutowego”. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej, bank wypłacając klientowi kwotę kredytu w PLN musi przeliczyć ustaloną w umowie kwotę kredytu w walucie obcej na walutę PLN. Nie może stosować, jako przelicznika kursu średniego NBP, gdyż co do zasady po takim kursie nie nabędzie waluty

Więcej

Aneks do polisolokaty – nie zamyka drogi do domagania się zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej

Data publikacji: 2018-04-07

Kancelaria jako jedna z pierwszych, skutecznie podjęła się pomocy prawnej i dochodzenia zwrotu kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe od konsumentów, który podpisali aneksy do umów ubezpieczenia, zaproponowane w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK. Mimo ferowanych poglądów, iż podpisanie aneksu do umowy ubezpieczenia uchyliło niezgodność z prawem dotychczasowych postanowień umownych, nie zgadzaliśmy się z takim

Więcej

Bliskim poszkodowanego będzie łatwiej o zadośćuczynienie

Data publikacji: 2018-03-29

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu – to sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo stanowisko Sąd przedstawił w dwóch pozostałych uchwałach dotyczących tego samego problemu (III CZP 69/17 i III CZP 60/17).

Więcej

Bonus (dodatkowa alokacja)

Data publikacji: 2018-03-12

W toku procesów wytaczanych przez konsumentów o zwrot kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ufk (tzw. polisolokaty) towarzystwa ubezpieczeniowe często broną się zarzutem nadużycia prawa podmiotowego przez powoda w zakresie żądania zwrotu kwoty tzw. bonusu (dodatkowej alokacji). W tym zakresie żądają odjęcia kwoty bonusu od kwoty dochodzonej przez powoda

Więcej

Aneksy do umów kredytu hipotecznego oferowane przez Getin Noble Bank S.A. tylko pozornie korzystnie dla klientów banku

Data publikacji: 2018-02-18

W 2006 r. Getin Noble Bank S.A. (ówcześnie – Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi) oferował klientom aneksowanie umów kredytu hipotecznego indeksowanych do waluty obcej – CHF. Najważniejsza zmiana, oferowania na podstawie przedmiotowych aneksów, dotyczyła zmiany sposobu ustalenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, poprzez jej odniesienie do kursu

Więcej

Dochodzenie roszczeń z polisolokat po aneksie obniżającym wysokość pobieranych opłat

Data publikacji: 2018-02-02

Kancelaria w ostatnim czasie odniosła wiele sukcesów w dochodzeniu roszczeń z polisolokat, w sytuacji podpisania przez konsumenta aneksu do umowy ubezpieczenia zaoferowanego przez towarzystwo w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK. Mimo podpisania aneksów do umów ubezpieczenia, modyfikujących dotychczasowe konsekwencje finansowe związanie z wcześniejszym rozwiązaniem umowy tj. obniżających wysokość pobieranych opłat, Klienci Kancelarii odzyskali całość

Więcej

Polisolokaty po aneksie – skuteczne dochodzenie roszczeń

Data publikacji: 2018-02-01

Wydawało się, iż klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy podpisali aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) obniżające wysokość opłat pobieranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów muszą pogodzić się z faktem pobrania przez towarzystwo, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem umówionego okresu, części zgromadzonych środków tj. w wysokości wynikającej z zaakceptowanego

Więcej

Sąd Apelacyjny uznał za niedozwolone postanowienia we wzorcu umowy mBank S.A

Data publikacji: 2018-01-29

13 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu I instancji (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SOKiK) i uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy stosowanego przez Bank. Powodowie wnieśli powództwo o uznanie za niedozwolone postanowień, znajdujących się w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Więcej

Getin Noble Bank stosował nieuczciwe praktyki rynkowe sprzedając polisolokaty – wyrok Sądu Apelacyjnego

Data publikacji: 2018-01-28

23 stycznia Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie Getin Noble Banku (GNB) od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2013 r. prezes UOKiK stwierdził, że doradcy banku wprowadzali klientów w błąd, oferując ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Eksponowali informacje o korzyściach kosztem ryzyka. Pracownicy GNB i placówek współpracujących prowadzili z

Więcej

Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

Data publikacji: 2018-01-25

​Sąd Najwyższy w dniu 6 października 2017 r.  rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie. Orzeczenie to zapadło w sprawie o sygn. akt V CSK 685/16. Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisu art. 819 § 4 kodeksu cywilnego uznał, że bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody przerywa się także w przypadku,

Więcej

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: 2018-01-22

Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) wprowadzono do polskiego porządku prawnego nową instytucję prawa odszkodowawczego. A mianowicie do art. 446 kc normującego kwestie roszczeń, jakie przysługują względem osoby zobowiązanej do naprawienia szkody w sytuacji, gdy na

Więcej

Nieważność deklaracji przystąpienia do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ufk oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Data publikacji: 2018-01-16

Art. 829 § 2 kc stanowi, iż w umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść

Więcej

Prezes UOKIK nałożył na Bank Millennium karę finansową w wysokości ponad 20 mln. zł.

Data publikacji: 2018-01-15

W dniu 29 grudnia 2017 r. Prezes UOKIK wydał decyzję, w której uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku Millennium, polegające na przekazywaniu klientom banku nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu stosowanych przez bank klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych. Przypomnijmy, iż do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa UOKIK, pod numerami 3178

Więcej

Wyrok SOKIK w sprawie odwołania Idea Bank od decyzji Prezesa UOKIK z grudnia 2015 r.

Data publikacji: 2018-01-07

W dniu 7 grudnia 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok (XVII AmA 7/15) w sprawie odwołania Idea Bank od decyzji Prezesa UOKIK z października 2014 r. nakładającej na bank karę finansową za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK stwierdził, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd, sposobem w jaki prezentowała możliwość przystąpienia

Więcej

Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

Data publikacji: 2017-12-29

Monitoring jest obecnie powszechnie przyjętą formą zapewnienia bezpieczeństwa na wielu osiedlach i w społeczeństwie jest zwyczajowa zgoda na jego stosowanie. Kwestia jego montażu wciąż jednak wzbudza wiele kontrowersji. Często pojawia się bowiem pytanie o możliwość, a tym samym zgodność z prawem zainstalowania na terenie nieruchomości wspólnej kamer rejestrujących obraz i dźwięk, zwłaszcza w kontekście zagrożenia

Więcej

SN – zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

Data publikacji: 2017-12-26

Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (sygn. akt V CSK 685/16). W sprawie przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zasądzenie zadośćuczynienia Sąd Najwyższy, dokonując wykładni przepisu art. 819 § 4 kodeksu cywilnego uznał, że bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody przerywa się także w

Więcej

Umowy kredytu denominowanego nie musiały uwzględniać spreadu

Data publikacji: 2017-12-22

Umowy kredytu denominowanego nie musiały zawierać klauzuli wprowadzającej tzw. spread walutowy. Niestety rynek został zdominowany przez umowy zawierające tego rodzaju postanowienia. Kilka miesięcy temu eksperci Rzecznika Finansowego zidentyfikowali umowę kredytu waloryzowanego z 2001 r. przygotowaną przez jeden z liczących się na rynku banków, której zapisy przewidywały stosowanie jednolitego i obiektywnego kursu dla przeliczania kredytu i

Więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao

Data publikacji: 2017-11-03

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa UOKiK budzą niejasne zasady ustalania kursów walut, w związku z czym UOKiK rozważa możliwość uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych.  To kolejne postępowania dotyczące spreadów czyli różnicy między ceną

Więcej

Bonifikata przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Data publikacji: 2017-10-31

Problematyka prawna związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uregulowana została w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do tej pory kwestia przekształcenia nie była szczególnie popularna wśród wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach temat ten na nowo zyskał jednak na popularności z

Więcej

SOKIK oddalił odwołanie Open Finance S.A. od decyzji Prezesa UOKIK

Data publikacji: 2017-10-09

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Open Finance S.A. od decyzji Prezesa UOKIK z października 2014 r. dotyczącej naruszenia przez Open Finance S.A. zbiorowych interesów konsumentów przy sprzedaży polisolokat (XVII AmA 20/15). Decyzją nr RKT 29/2014 z października 2014 r. Prezes UOKiK uznał, że spółka Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, poprzez sposób w

Więcej

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawienia roszczenia

Data publikacji: 2017-09-25

Instytucja zawezwania do próby ugodowej, uregulowana w art. 184 i n. kodeksu postępowania cywilnego, jest często wykorzystywana w praktyce obrotu gospodarczego, jako sposób na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń. Nierzadkie są bowiem sytuacje, gdy wierzyciel dochodzący zapłaty na wykonaną usługę lub dostarczony towar z różnych względów nie chce (np. z uwagi na obawę przegranej) lub

Więcej

Gdy emitent obligacji nie realizuje przyjętych na siebie zobowiązań – nie czekaj, lecz jak najszybciej podejmij działania celem dochodzenia swoich roszczeń

Data publikacji: 2017-09-09

Obligacje korporacyjne są w obecnych czasach popularnym sposobem na oszczędzanie. Ich atrakcyjność wynika głównie z faktu, iż w porównaniu do innych instrumentów finansowych, w szczególności w porównaniu do lokat bankowych, są dużo korzystniej oprocentowane. W przypadku obligacji korporacyjnych oferowane obligatariuszom oprocentowanie z reguły wynosi około 10%. Przeciętnemu konsumentowi słowo „obligacja” kojarzy się z czym bezpiecznym

Więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu w mBank S.A.

Data publikacji: 2017-09-04

Jeszcze nie do wszystkich konsumentów posiadających umowy kredytu w CHF w mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.) dotarła informacja, iż stosowana przez bank klauzula umowna dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uznana została za postanowienie niezgodne z prawem i jako taka wpisana została do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa UOKIK pod numerem 6068. Treść

Więcej

Dochodzenie roszczeń z obligacji w postępowaniu nakazowym

Data publikacji: 2017-08-31

Postępowanie nakazowe jest szczególnym trybem postępowania, wyjątkowo atrakcyjnym z uwagi na koszty, jakie należy ponieść w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Wniesienie sprawy do sądu wiąże się bowiem z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, która to opłata co do zasady wynos 5% dochodzonego roszczenia. Zasada ta nie dotyczy jednak postępowania nakazowego.

Więcej

AEGON zawarł z Prezesem UOKIK ugodę dotyczacą polisolokat

Data publikacji: 2017-08-03

W dniu 07 lipca 2017 r. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Aegon, Towarzystwo) zawarła z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ugodę w sprawie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ugoda ta zawarta została w związku z decyzją Prezesa UOKIK z dnia 15 października 2014r. (decyzja NR RBG-30/2014), nakładającą na towarzystwo

Więcej

Od 22 lipca nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych

Data publikacji: 2017-07-21

W dniu 22 lipca wchodzi w życie nowa ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem ustawy jest przede wszystkim skuteczniejsza ochrona kredytobiorców, którzy zawierają umowy np. o kredyt mieszkaniowy. Ustawa zawiera w sobie szereg regulacji, które do tej pory były normowane w różnych aktach prawnych, dzięki czemu nie będzie

Więcej

Rzecznik Finansowy kieruje kolejny wniosek do Sądu Najwyższego

Data publikacji: 2017-05-16

W dniu 21 kwietnia 2017 roku, Rzecznik Finansowy – Aleksandra Wiktorow, złożyła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na podstawie art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1254 z późn. zm.), wniosek o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały, mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących

Więcej

Rzecznik Finansowy skierował do SN wniosek o podjęcia uchwały istotnej dla kredytobiorców w CHF

Data publikacji: 2017-04-04

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek Rzecznika Finansowego o podjęcie uchwały, w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w sporach dotyczących m.in. tzw. kredytów „frankowych”. Analizując takie sprawy RF dostrzegł, że sądy powszechne różnie oceniają uczciwość postanowień umownych. Pełna treść wniosku dostępna jest na stronie Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl Uchwała Sądu Najwyższego może mieć kluczowe znaczenie nie

Więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowania o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium.

Data publikacji: 2017-04-03

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje prezesowi UOKiK możliwość wszczynania postępowań o uznanie za niedozwolone postanowień we wzorcach umów. Do 17 kwietnia 2016 r. to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał abuzywność klauzul. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę wzorce umów dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych stosowane przez:

Więcej

Kredytobiorcy w CHF – spieszcie się, gdyż roszczenia majątkowe względem banków ulegają przedawnieniu

Data publikacji: 2017-04-02

Wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu. Dotyczy to również roszczeń związanych z umowami kredytowymi w CHF. W tym ostatnim przypadku termin przedawnienia wynosi lat 10 i dotyczy głównie kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat przeliczana była na walutę obcą (najczęściej

Więcej

Sprzedaż oszukańczych polis inwestycyjnych ma być ostro ukarana

Data publikacji: 2017-02-20

Ministerstwo Finansów  zapowiada drakońskie kary za oferowanie oszukańczych polis inwestycyjnych dla wszystkich towarzystw ubezpieczeń,  agentów ubezpieczeniowych i brokerów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 16.02.2017 r.). Według gazety, tak wynika z opublikowanego ostatnio przez resort   projektu nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak informuje MF, celem nowej

Więcej

Prezes UOKiK wspiera klientów AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w sporach o zwrot świadczenia wykupu

Data publikacji: 2017-02-15

Prezes UOKiK opublikował w dniu 13 lutego 2016 roku kolejnych sześć istotnych poglądów w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., dotyczących sporów między konsumentami a powyższym towarzystwem ubezpieczeniowym o treść postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, na podstawie których pobierane jest od konsumentów świadczenie wykupu.

Ostrzeżenie konsumenckie

Data publikacji: 2017-01-24

Prezes UOKIK wydał ostrzeżenie konsumenckie. Jest to już 3 tego typu ostrzeżenie wydane w ostatnim czasie przez Urząd. Tym razem Prezes UOKIK przestrzega przed  firmą pożyczkowa European Financial Corp., która nie oddaje klientom pobranych opłat administracyjnych, w sytuacji, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki. Opłaty te wynoszą, w zależności od wartości umowy, od 1500

Więcej

Dochodzenie roszczeń związanych z kredytami w CHF

Data publikacji: 2016-12-27

Niezależnie od dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) Kancelaria doradza i prowadzi również sprawy związanie z dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami w walutach obcych (głównie w CHF). Dotyczy to kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość

Więcej

PARETO II – uznana za nieważną

Data publikacji: 2016-11-20

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pareto II, Sąd uznał umowę za nieważną od samego początku, jako sprzeczną z istotą stosunku zobowiązaniowego. Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii, iż umowa została skonstruowana przez towarzystwo w taki

Więcej

PREZES UOKIK wydał 5 istotny pogląd w sprawie

Data publikacji: 2016-11-16

Także i tym razem Prezes UOKIK wypowiedział się w sprawie dotyczącej klientów mBank S.A. toczących spór mający związek z zaciągniętym przez nich kredytem w CHF. Zdaniem urzędu, postanowienia określające wysokość oprocentowania i sposób ustalania kursów wymiany walut są zbyt ogólne, a tym samym – niedozwolone. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12687 Z

Więcej

Polisolokaty – wygrane w Sądzie

Data publikacji: 2016-10-31

Z największą przyjemnością informujemy, iż w prowadzonych przez Kancelarię sprawach dotyczących zwrotu kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ostatnim czasie zapadło wiele wyroków korzystnych dla konsumentów. Sądy w pełni podzielają argumentację Kancelarii, iż zapisy umów pozwalające towarzystwom na pobieranie określonej kwoty pieniężnej w związku

Więcej

Czwarty istotny pogląd w sprawie wydany przez Prezesa UOKIK

Data publikacji: 2016-10-29

Prezes UOKIK nie próżnuje. Od czasu nadania mu nowych kompetencji związanych z możliwością przedstawiana istotnych poglądów w sprawach dotyczących konsumentów, Prezes UOKIK już po raz 4 wydał istotny pogląd w sprawie. Tym razem sprawa, w której interweniował Prezes UOKIK dotyczy sporu konsumentów z Euro Bankiem w związku z umową o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka

Więcej

Prezes UOKIK po raz koleny prezentuje stanowisko zawierające istotny pogląd dla sprawy

Data publikacji: 2016-09-26

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie dotyczącej roszczeń konsumentów. Podobnie, jak w przypadku poprzednio wydanych poglądów, także i w tym przypadku chodzi o roszczenia klientów banku w związku z kredytem CHF. Sprawa na gruncie której wydany został przedmiotowy pogląd dotyczy klientów mBanku S.A. i zawartego w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Więcej

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie kredytów w CHF

Data publikacji: 2016-09-16

Prezes UOKIK już po raz drugi zajął stanowisko w kwestii kredytów w CHF. Tym razem skierował on do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pismo zawierające istotny pogląd dla toczącej się przed tamtejszym Sądem sprawy z powództwa konsumentów przeciwko mBank S.A. Z przedstawionego przez Prezesa UOKIK stanowiska wynika, iż klauzule stosowane przez mBank w

Więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu – kolejna klauzula wpisana do rejestru niedozwolonych klauzul umownych

Data publikacji: 2016-09-01

Do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa UOKiK w dniu 12 czerwca 2015 r., pod numerem 6068 wpisana została nowa klauzula dotycząca tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu. Chodzi o klauzulę stosowaną przez BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (aktualnie: mBank S.A. z siedzią w Warszawie) w umowach kredytów walutowych.

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie tzw. „frankowiczów”

Data publikacji: 2016-08-26

W dniu 25 sierpnia 2016 r., po raz pierwszy Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumentów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem. Prezes Urzędu ocenił, że postanowienie umowy określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone. Więcej na ten temat: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12524

Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowach kredytowych

Data publikacji: 2016-08-25

Dla tych wszystkich, którzy zawarli umowy kredytu otworzyła się nowa możliwość dochodzenia roszczeń od banku w związku z tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu. Postanowienie umowne, które zobowiązywało konsumentów, klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank), do przystąpienia do tego ubezpieczenia zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie i wpisane do rejestru klauzul

Więcej

Wzorcowe klauzule w umowach IT

Data publikacji: 2016-08-08

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało tzw. wzorcowe klauzule w umowach IT. Jest to pierwsza część zapowiadanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT. Mogą być wykorzystane w procesie tworzenia umów, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Klauzule zostały opracowane  celem wykorzystania przez zamawiających

Więcej

Raport Rzecznika Finansowego w sprawie kredytów hipotecznych

Data publikacji: 2016-07-04

Po obszernych raportach Rzecznika Finansowego dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (I raport opublikowany został w grudniu 2012 r. , zaś II w marcu 2016 r.) przyszedł czas na stanowisko Rzecznika w kwestii kredytów waloryzowanych kursem walut. W czerwcu 2016 r. Rzecznik Finansowy wydał obszerny raport zawierający analizę prawną wybranych postanowień umownych

Więcej

Kolejne decyzje UOKIK w sprawie kredytów w CHF

Data publikacji: 2016-06-28

Ujemne odsetki będą pomniejszać raty klientów banków BPH oraz Pekao SA – przedsiębiorcy dobrowolnie zobowiązali się do zmiany praktyk związanych z obliczaniem oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich Postępowanie przeciwko bankowi BPH zostało wszczęte w maju 2015, a przeciwko Pekao SA – w sierpniu ubiegłego roku. Urząd zakwestionował nieuwzględnianie przez banki ujemnego oprocentowania kredytów we frankach

Więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Data publikacji: 2016-04-18

W dniu 17 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wejście w życie tej ustawy oznacza lepszą ochronę dla konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych. Celem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie. Nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców,

Więcej

Kredyt we frankach szwajcarskich – kolejne decyzje UOKiK

Data publikacji: 2016-04-05

Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami. Banki dobrowolnie zobowiązały się do zmiany praktyk zakwestionowanych przez UOKiK. Na początku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich  i zbadał ich praktyki w tym zakresie. Odpowiedzi banków

Więcej

Skandia złożyła zobowiązanie do obniżenia pobieranych opłat likwidacyjnych

Data publikacji: 2016-03-31

UOKiK zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). Skandia Życie zobowiązała się do ich obniżenia. UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do znaczącego

Więcej

Decyzja Prezesa UOKiK nakładająca na Getin Noble Bank S.A. karę finansową utrzymana w mocy przez Sąd

Data publikacji: 2016-02-03

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r. nakładająca na Getin Noble Bank S.A. w Warszawie karę pieniężną za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej, a przez to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów została utrzymana w mocy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  który oddalił odwołanie Banku (sygnatura sprawy XVII AmA 83/14). Wyrok nie jest prawomocny.

UOKiK zakończył kolejne postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych

Data publikacji: 2016-01-22

UOKiK zakończył kolejne postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, Aegon, Compensa, Generali i Open Life, zobowiązały się do ich obniżenia.

Pierwsze ostrzeżenie konsumenckie UOKiK

Data publikacji: 2016-01-04

UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl – te strony prowadzone przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego mogą powodować znaczne straty dla klientów. Przedsiębiorca prowadzi strony internetowe: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl, poprzez które przyjmuje od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości na współpracujących portalach. To pierwszy przypadek, w którym Urząd korzysta z ostrzeżenia

Więcej

Udział spadkowy wydziedziczonego dziecka przypada jego zstępnym

Data publikacji: 2015-12-18

W uchwale wydanej w dniu 3 grudnia 2015 r.  Sąd Najwyższy rozstrzygnął  istniejące do tej pory wątpliwości dotyczące kręgu spadkobierców w sytuacji, gdy doszło do wydziedziczenia jednego ze spadkobierców ustawowych. Do tej pory funkcjonowały dwie koncepcje. Pierwsza z nich zakładała, że w przypadku wydziedziczenia jednego ze spadkobierców ustawowych (tzw. testament negatywny) dziedziczą pozostali spadkobiercy ustawowi,

Więcej

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie prawne dotyczące polisolokat

Data publikacji: 2015-12-08

Wszyscy, zarówno aktualni i byli posiadacze umów ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym niecierpliwie czekali na dzień 3 grudnia 2015 r., kiedy to Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć kwestię skierowanego doń zapytania prawnego. Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz

Więcej

Kolejne zobowiązania ubezpieczycieli w zakresie obniżenia pobieranych opłat likwidacyjnych

Data publikacji: 2015-12-01

Już dwanaście towarzystw ubezpieczeniowych, wobec których UOKiK prowadził postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych zobowiązało się do ich obniżenia. Wcześniej UOKiK przyjął zobowiązania od dwunastu  ubezpieczycieli: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MerLife PKO Życie (d. Nordea Życie) i PZU Życie, AXA, Europa, Pramerica.Teraz do tej grupy dołączyły Sopockie TUnŻ Ergo Hestia, UNIQA TUnŻ oraz TUnŻ WARTA. Klienci

Więcej

Sąd Najwyższy o klauzulach niedozwolonych

Data publikacji: 2015-11-26

Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której wyjaśnił rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym niedozwolonych postanowień umownych  20 listopada Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która wyjaśnia rozbieżności w orzecznictwie dotyczące niedozwolonych postanowień wzorców umownych. . Są to postanowienia, które zostały uznane wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) za niedozwolone i potem wpisane do rejestru prowadzonego przez UOKiK.

Sąd Najwyższy rozstrzygnie spór o ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Data publikacji: 2015-11-17

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ufk jest świadczeniem głównym czy ubocznym. Rozstrzygnięcie nastąpi najprawdopodobniej 3 grudnia 2015 r. Tego dnia bowiem przedmiotowa sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy.

Nowe zobowiązania ubezpieczycieli w zakresie obniżenia opłat likwidacyjnych

Data publikacji: 2015-11-12

Kolejni ubezpieczyciele zmieniają zasady pobierania opłat likwidacyjnych. Niestety, dotyczy to tylko określonych produktów i tylko tych obowiązujących w dacie wejścia w życie decyzji. Pozostałym, zwłaszcza tym, których umowy uległy już rozwiązaniu, nadal nie pozostaje nic innego, jak dochodzenie swych praw na drodze postępowania sądowego. https://finanse.uokik.gov.pl/ufk/kalendarium/polisy-na-zycie-z-ufk-kolejni-ubezpieczyciele-zmienia-zasady-pobierania-oplat-likwidacyjnych

Prezydent podpisał ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Data publikacji: 2015-10-28

Prezydent podpisał w poniedziałek tj. 26/10/2015 r. nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Potrzeba uchwalenia nowej ustawy regulującej sektor ubezpieczeń wynikła z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Wypłacalność II. Przy okazji postanowiono jednak wprowadzić szereg rozwiązań mających chronić konsumentów m.in. przed nadużyciami przy

Więcej

Polisy na Życie z UFK – kolejne zobowiązania ubezpieczycieli

Data publikacji: 2015-10-21

Kolejne postępowania UOKiK w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zakończyły się przyjęciem zobowiązań ubezpieczycieli do obniżenia opłat likwidacyjnych. Najnowsze decyzje dotyczą MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie) UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia – głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych.

Więcej

Dziedziczenie długów spadkowych po nowemu

Data publikacji: 2015-10-19

Od wczoraj tj. od dnia 18 października 2015 r. obowiązują nowe zasady dotyczące dziedziczenia długów spadkowych. Tego dnia weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy kodeks cywilny wprowadzająca istotne zmiany w zakresie dotyczącym dziedziczenia i odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami spadkobierca miał 6 miesięcy, licząc od daty otwarcia spadku (tj. od

Więcej

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej – wniosek o wydanie uchwały w składzie 7 sędziów SN

Data publikacji: 2015-10-06

W najbliższym czasie wyjaśni się istotna dla spółek kapitałowych, a zwłaszcza osób zasiadających w jej organach kwestia (dotychczas budząca spore wątpliwości i różnie interpretowana) dotycząca rezygnacji z pełnionej funkcji. W dniu 25 września 2015 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł bowiem o podjęcie przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów uchwały w przedmiocie zagadnienia prawnego

Więcej

Kara za niewskazanie kierowcy zgodna z Konstytucją.

Data publikacji: 2015-10-01

W dniu wczorajszym (30/09/2015 r.) Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok, w którym orzekł, iż zgody z Konstytucją jest przepis przewidujący karę grzywny dla właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie drogowe – za niewskazanie, kto kierował autem.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego dotycząca art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data publikacji: 2015-09-30

W dniu 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy wydał w składzie 7 sędziów uchwałę (III UZP 1/15) o następującej treści: „Brak indywidualnego pouczenia ubezpieczonego przez organ rentowy o wynikającym z art. 5a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.

Więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Data publikacji: 2015-09-29

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy pozwolą na lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych. Po podpisaniu przez Prezydenta nowelizacja ustawy zostanie opublikowana w  Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie w życie sześć miesięcy później.

Polisolokaty – Sąd zasądził zwrot całości wpłaconych składek

Data publikacji: 2015-09-08

Prawomocnym wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zwrot całości składek wpłaconych na produkt „Szybki Kurs na Zysk II”. Sąd uznał, iż w trakcie sprzedaży produktu doszło do licznych uchybień, w tym wprowadzenia konsumenta w błąd co do cech produktu i jego charakteru.

Więcej

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów macierzyńskich

Data publikacji: 2015-09-02

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w

Więcej

Nowelizacja ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2015-08-27

Z dniem 29 sierpnia wejdzie w życie istotna, z praktycznego punktu widzenia, nowelizacja przepisów ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem nowych regulacji jest zapewnienie ochrony prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców, jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych względów

Więcej

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące umów terminowych

Data publikacji: 2015-08-26

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem uchwalonej ustawy jest ograniczenie nieuzasadnionego i niezgodnego z ich przeznaczeniem – wykorzystywania umów o pracę na czas określony Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 Kodeksu pracy, umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3

Więcej

Niższe zasiłki macierzyńskie dla samozatrudnionych coraz bliżej

Data publikacji: 2015-06-15

Wejście w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zbliża się nieubłaganie. W dniu 12 czerwca br. Senat przyjął przygotowaną przez rząd nowelizację ww. ustawy. Ustawa skierowana zostanie do podpisu przez Prezydenta, zaś następnie przesłana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Data publikacji: 2015-05-13

W niedawno wydanym wyroku (wyrok z dnia 12 kwietnia 2015 r., sygn. akt: P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż bankowy tytuł egzekucyjny, będący ulubionym instrumentem banków, służącym szybszej windykacji należności wobec klienta, jest niezgody z prawem. Wyrok ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i z tym dniem przepisy dotyczące bankowego tytułu

Więcej

Rządowa pomoc dla posiadaczy kredytu w CHF

Data publikacji: 2015-04-08

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia mającego pomóc tym, którzy zaciągnęli kredyt w CHF i mają problemy z jego spłatą. Projekt przewiduje, iż osoby, którym bank umorzy część zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu nie będą musiały zapłacić z tego tytułu podatku dochodowego. Umorzenia zobowiązań rodzi bowiem po stronie kredytobiorcy powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

Więcej

Nowe zasady dziedziczenia długów spadkowych

Data publikacji: 2015-04-01

W dniu 31 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy – kodeks cywilny. Nowelizacja ta zakłada, iż spadkobiercy będę ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości odziedziczonego majątku (tzw. odpowiedzialność z dobrodziejstwem inwentarza) i to bez względu, czy złożą oświadczenie o przyjęciu spadku, czy też oświadczenia takiego nie złożą. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami

Więcej

Sąd oddalił pozew o unieważnienie umowy kredytu w CHF

Data publikacji: 2015-03-27

W dniu 24 marca br. przed Sądem w Krakowie zapadł istotny dla kredytobiorców we frankach wyrok. Sąd oddalił  pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Sprawa dotyczyła kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie ma podstaw do unieważnienia, ponieważ kredytobiorca zaakceptował warunki umowy i potwierdził podpisem ostrzeżenie

Więcej