W dniu 07 lipca 2017 r. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Aegon, Towarzystwo) zawarła z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ugodę w sprawie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ugoda ta zawarta została w związku z decyzją Prezesa UOKIK z dnia 15 października 2014r. (decyzja NR RBG-30/2014), nakładającą na towarzystwo ubezpieczeniowe dotkliwą karę finansową za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółka przyznała w treści ugody, iż stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązała się w związku z powyższym do zapłaty kary pieniężnej nałożonej przedmiotową decyzją. Chodzi o karę pieniężną w wysokości 23 mln zł.

Jest to niezwykle ważna informacja dla osób wciągniętych w umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z tymże Towarzystwem. Ugoda ta z pewnością ułatwi dochodzenie przez konsumentów bezprawnie pobranych od nich środków pieniężnych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia.
Sama decyzja Prezesa UOKIK, która legła u podstaw zawarcia przedmiotowej ugody została wydana na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, ze zm.). W decyzji tej Prezes UOKIK zarzucił Towarzystwu stosowanie niezgodnej z prawem praktyki rynkowej polegającej na wprowadzaniu klientów w błąd co do zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w trakcie obowiązywania umowy. Wzorce umowne tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które były stosowane przez Towarzystwo nakładały na konsumenta wysokie opłaty likwidacyjne, pobierane w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Nałożona na konsumenta opłata likwidacyjna w 1 roku polisowym często wynosiła do 100% wartości środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego.
Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczące opłaty likwidacyjnych uznane zostały przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodnie z prawem. Sąd uznał te postanowienia za niedozwolone klauzule umowne w obrocie konsumenckim w rozumieniu art. 385¹ kc, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąca naruszające interesy konsumenta. Postanowienia te zostały następnie wpisane do rejestru niedozwolonych postanowień umownych prowadzonego przez Prezesa UOKIK. Chodzi o postanowienia wpisane do rejestru pod numerem: 4631, 4632, 4633.
W związku z wpisem określonych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez Aegon do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, Towarzystwo zamiast zaprzestać w ogóle pobierania niezgodnych z prawem opłat, decyzją Zarządu Towarzystwa wprowadziło nowe, odmiennie od zakwestionowanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasady naliczania wysokości i pobierania opłat likwidacyjnych, nie informując o tym fakcie konsumentów. Zmiana ta dokonana została przez Towarzystwo w sposób niezgody z przepisami prawa i to właśnie ona legła u podstaw wydanej przez Prezesa UOKIK decyzji nakładającej na Aegon karę finansową za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Pełna treść porozumienia zawartego przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. z Prezesem UOKIK dostępna jest pod adresem: https://finanse.uokik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/6900/Ugoda-miedzy-UOKiK-a-Aegon-TU-na-Zycie.pdf