Ogólną zasadą jest, iż powództwo wytacza się przed sąd właściwy według miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. W sprawach o roszczenia z umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej CHF oznacza to, iż sprawa trafia do sądu właściwego według siedziby banku. Dodatkowo, ostatnio wprowadzone zmiany do procedury cywilnej, umożliwiają kierowanie powództw o roszczenia wynikające z czynności bankowych przed sąd właściwy według miejsca zamieszkania/siedziby powoda. Wprowadzona zmiana miała na celu ułatwienie konsumentom dochodzenia roszczeń tak, aby nie musieli kierować powództw do sądów znaczenie oddalonych od miejsca zamieszkania.

Oznacza to, iż:
1) sprawa może się toczyć w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania kredytobiorcy, bądź
2) sprawa może się toczyć w sądzie właściwym według siedziby banku, tj.:
– w Warszawie – w sprawach przeciwko: mBank, Bank Millennium, Raiffaisen, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas, PKO, Deutscha Bank Polska, Fortis Bank, Getin Noble Bank,
– w Gdańsku – w sprawach przeciwko: Bank BPH,
– w Katowicach – w sprawach przeciwko: ING Bank Śląski,
– we Wrocławiu – w sprawach przeciwko: Bank Zachodni WBK, Euro – Bank, Santander Consumer Bank.

Wybór sądu, do którego zostanie skierowanie powództwo przeciwko bankowi należy więc do powoda.