Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Opinia biegłego sądowego

Data publikacji: 2020-04-28

W sprawach o roszczenia z umów powiązanych z kursem waluty obcej sądy często sięgają po dowód z opinii biegłego sądowego. Dowód ten jest przeprowadzany na okoliczność istnienia oraz wysokości nadpłaty będącej skutkiem zawartego w umowie i stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej CHF. Dowód ten jest dopuszczany przez sądy zarówno w przypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych, najczęściej w sytuacji, gdy sąd nie widzi podstaw do uznania zawartej przez strony umowy za nieważną, a jedynie opowiada się za bezskutecznością zawartych w umowie postanowień co winno skutkować „odfrankowieniem” umowy.