Niezależnie od dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) Kancelaria doradza i prowadzi również sprawy związanie z dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami w walutach obcych (głównie w CHF). Dotyczy to kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat przeliczana była na walutę obcą (najczęściej CHF).

Klauzule przeliczające z PLN na CHF zarówno kwotę udzielonego kredytu, jak i kwotę poszczególnych rat, w ocenie Kancelarii są niezgodne z prawem. W konsekwencji oznacza to, że kredyt od początku winien być traktowany jak udzielony w PLN i w takiej walucie powinien być spłacany, z zachowaniem oprocentowania wynikającego z umowy. Sądy podzielają w tym zakresie argumentację Kancelarii.

Skutkiem powyższego jest możliwość domagania się od banku zwrotu nadpłaconej kwoty. Bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej wysokość poszczególnych rat winna być znacznie niższa. Niższa winna być również kwota pozostałego do spłaty kredytu. Kwota nadpłaty jest w każdym przypadku inna i zależy od wielu czynników, w tym między innymi okresu spłaty kredytu, oprocentowania, kursu waluty obcej z chwili zaciągnięcia kredytu, spreadu stosowanego przez bank oraz wartości udzielonego kredytu. Kwota ta wymaga indywidualnego wyliczenia w oparciu o skomplikowany rachunek matematyczny. Dotychczasowa praktyka Kancelarii pokazuje jednak, iż w typowym przypadku kwota nadpłaty stanowi ok.10-15 % kwoty udzielonego kredytu.

Niezależnie od klauzul indeksacyjnych, w umowach kredytowych często znajdują się inne zapisy (np. ubezpieczenie niskiego wkładu, podwyższone oprocentowanie do czasu dostarczenia dowodu wpisu hipoteki na nieruchomość), które również mogą stanowić podstawę dochodzenia roszczeń o charakterze majątkowym.

Oferujemy analizę prawną zapisów umowy kredytowej. W celu dokonania takiej analizy niezbędnie jest przesłanie do Kancelarii kompletu dokumentów dotyczących umowy kredytowej tj. umowy wraz z aneksami oraz informacją na temat aktualnego salda zadłużenia. Dokumenty na należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aneta.zaleska@zwlegal.pl

Na podstawie przesłanych dokumentów ocenimy, czy w danym przypadku mamy do czynienia z zapisami niezgodnymi z prawem, a także przedstawiamy opinię prawną wraz ze wstępnym wyliczeniem kwot możliwych do dochodzenia oraz wskazaniem dalszej drogi postępowania.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.