Frankowiczu, jeżeli zamierzasz dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z posiadanego przez siebie kredytu zadbaj o to, aby nie stracić przysługujących Ci roszczeń względem banku.

Dotyczy to szczególnie tych osób, które planują sprzedaż swego mieszkania, bądź takich, których po prostu stać na spłatę kredytu, a które w dalszej kolejności, po spłacie zobowiązań względem banku, chciałaby dochodzić zwrotu kwoty nadpłaconej na rzecz banku w związku z nieważnością umowy bądź na skutek uznania stosowanego w umowie mechanizmu powiązania kredytu z kursem waluty obcej za niezgodny z prawem.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują bowiem, w określonych okolicznościach, sankcję w postaci wyłączenia możliwości żądania zwrotu świadczenia nienależnego.

Zgodnie z art. 411 kodeksu cywilnego nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Szczególnie istotnie znaczenie ma regulacja przewidziana w art. 411 pkt 1 kc, wyłączająca możliwość żądania zwrotu świadczenia w przypadku istnienia po stronie spełniającego świadczenie świadomości co do braku obowiązku jego spełnienia. Z całą pewnością właśnie z tym przepisem przyjdzie się zmierzyć kredytobiorcy w przypadku przedterminowej spłaty ciążącego na nim zobowiązania.

Jeżeli planujesz walkę z bankiem i dochodzenie na drodze sądowej roszczeń związanych z umową kredytu powiązaną z kursem waluty obcej CHF najlepiej nie dokonuj więc wcześniejszej spłaty kredytu. Jeżeli jednak chcesz lub musisz to uczynić, zanim podejmiesz w tej mierze określone działania, skonsultuj się z prawnikiem tak, aby przy jego pomocy, przed dokonaniem spłaty, podjąć określone i przemyślane kroki, które zabezpieczą Cię się przed brakiem możliwości żądania zwrotu spełnionego świadczenia. Szczególnie istotnie wydaje się poczynienie stosownego zastrzeżenia zwrotu spełnionego świadczenia. W przeciwnym razie, może okazać się, iż mimo, iż umowa z bankiem zawiera istotne wady prawne, dochodzenie w tym zakresie roszczeń majątkowych, skazane będzie na niepowodzenie.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny