Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Głos prof. Ewy Łętowskiej w kwestii rozliczenia nieważnej umowy kredytowej

Data publikacji: 2020-07-29

W ocenie Pani Profesor:

  • upadek umowy kredytowej z uwagi na abuzywne klauzule walutowe prowadzi do rozliczeń między stronami na zasadzie przepisów o nienależnym świadczeniu,
  • rozliczenie stron odbywa się w oparciu o dwie kondykcje wzajemne tj. o zwrot kredytu i zwrot sumy dokonanych spłat,
  • brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych po stronie banku do żądania od kredytobiorcy „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”,
  • zobowiązanie restytucyjne powstaje z momentem uprawomocnienia się wyroku unieważniającego umowę, a nie w dacie spełnienia świadczenia kredytodawcy, co oznacza, iż roszczenie banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytobiorcy kapitału staje się wymagalne dopiero z tą chwilą i od daty wyroku rozpoczyna bieg termin przedawnienia tego roszczenia.

Całość artykułu dostępna pod linkiem:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1487117,letowska-frankowicze-umowy-frankowe-bezpodstawne-wzbogacenie-banku.html?fbclid=IwAR02_yKh5__xWJtSUpkX53fGYHgpjAdV1Y_RnzrfI2KHKMZjntOcfpR5Wnk