Kancelaria od kilku lat reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi o zwrot środków pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jeszcze kilka lat temu były bardzo popularnym produktem, oferowanym często w powiązaniu z innymi produktami finansowymi i przestawianym, jako alternatywna forma inwestowania, umożliwiająca uniknięcie tzw. podatku Belki. Wbrew nazwie nie jest to jednak klasyczna umowa ubezpieczenia osobowego, lecz skomplikowana konstrukcja prawna zawierająca w sobie elementy wielu stosunków prawnych. Jej istotą jest przywiązanie klienta na wiele długich lat, w zasadzie bez możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. W przypadku bowiem rozwiązania umowy, z reguły przed upływem 10, 15 lat, czy nawet 30 lat towarzystwa ubezpieczeniowe, na podstawie zapisów umowy pobierają na swoją rzecz bardzo wysokie opłaty, które w zależności od towarzystwa oraz rodzaju oferowanego produktu pobierane są w pierwszym roku trwania umowy, bądź w momencie rozwiązania umowy. Opłaty we funkcjonują w praktyce pod wieloma nazwami: opłata likwidacyjna, opłata za wykup, opłata dystrybucyjna, świadczenie wykupu czy też – w przypadku konstrukcji zakładających pobranie opłaty z góry, w pierwszym roku trwania umowy: opłata warunkowa, procentowa opłata za dystrybucje i wystawienie polisy.

Praktyki towarzystw ubezpieczeniowych polegające na pobieraniu wygórowanych i niczym nie uzasadnionych opłat za rozwiązanie umowy przed upływem określonego terminu są niezgodnie z prawem. Wiele konkretnych paragrafów umów przewidujących tego typu opłaty zostało już wpisanych do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kancelaria przyjmuje i prowadzi sprawy przeciwko wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym, jak również podmiotom, które pośredniczyły przy zawieraniu tego typu umów, w tym m. in. przeciwko:

  • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dawna Skandia),
  • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.,
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  • Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  • Open Finance S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A.

Po wejściu w życie decyzji zobowiązujących wydanych przez Prezesa UOKIK na przełomie 2015 i 2016 r. oraz porozumień z grudnia 2016 r., w związku z faktem uprawdopodobnienia stosowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, na mocy których towarzystwa zobowiązały się do dobrowolnego obniżenia pobieranych opłat, Kancelaria podjęła się reprezentowania interesów konsumentów i dochodzenia zwrotu kwot pobranych na mocy przedmiotowych decyzji. Kancelaria od samego początku stoi konsekwentnie na stanowisku, iż pomimo obniżenia opłat nadal postanowienia przewidujące ich pobranie są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i jako takie nie wiążą konsumenta.

Kancelaria w ostatnim czasie odniosła wiele sukcesów w dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z ufk, w sytuacji podpisania przez konsumenta aneksu do umowy ubezpieczenia zaoferowanego przez towarzystwo w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK. Mimo podpisania aneksów do umów ubezpieczenia, modyfikujących dotychczasowe konsekwencje finansowe związanie z wcześniejszym rozwiązaniem umowy tj. obniżających wysokość pobieranych opłat, Klienci Kancelarii odzyskali całość pobranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwot. W efekcie, rozwiązując umowę, nie ponieśli żadnych negatywnych konsekwencji finansowych i ostatecznie wypłacona została na ich rzecz całość środków zgromadzonych na rachunku jednostek funduszy.