Przypominamy, iż tym wszystkim, którzy w 2008 r. rozwiązali umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), iż w tym roku mija 10 letni termin przedawnienia przysługujących im roszczeń o zwrot od towarzystwa ubezpieczeniowego kwot pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów.

Zgodnie z prawem, wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu, co oznacza, iż po upływie określonego prawem terminu, najczęściej właśnie 10 letniego, ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia powołując się właśnie na upływ określonego terminu od daty wymagalności roszczenia i związany z tym zarzut przedawnienia. Aby więc nie narazić się na negatywne skutki upływu owego 10 letniego terminu przedawnienia, należy przed jego upływem podjąć działania prawne mające na celu dochodzenie roszczeń przed sądem.

Kancelaria od wielu lat zajmuje się pomocą prawną i dochodzeniem w imieniu Klientów roszczeń związanych z polisolokatami.