Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego.

W tym zakresie, oprócz spraw związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) oraz umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej prowadzimy wiele innych kategorii spraw, w tym między innymi:

  • spory sądowe dotyczące instrumentów finansowych, w tym m.in. papierów wartościowych takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne;
  • spory sądowe dotyczące instrumentów pochodnych, w tym m.in. transakcji swapów walutowo – procentowych.

Do przedstawionych nam zagadnień podchodzimy w sposób kompleksowy oferując nie tylko dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego ale, w razie zaistnienia w tym zakresie stosownych przesłanek, również na drodze postępowania karnego, składając  w imieniu i na rzecz Klientów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentując Klientów w toku toczącego się, na skutek takiego zawiadomienia, postępowania.

Niezależnie od postępowań sądowych, oferujemy i świadczymy obsługę prawną transakcji na rynku finansowym i kapitałowym. W tym zakresie świadczymy usługi prawne związane m.in.: z doradztwem i wsparciem transakcyjnym przy:

  • emisji papierów wartościowych takich jak akcje czy obligacje; w tym zakresie doradzamy i kompleksowo przeprowadzamy procedurę emisji, przygotowując wszelką dokumentację związaną z emisją, jak również sprawując nadzór w toku całego procesu związanego z emisją obligacji, celem zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa oraz interesem klienta;
  • zawieraniu umów kredytowych;
  • zawieraniu umów nabycia czy zbycia udziałów, akcji, przedsiębiorstw, czy też zorganizowanych części przedsiębiorstw.