Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w sprawie frankowej przeciwko Getin Noble Bank – zawieszenie spłat kredytu

Data publikacji: 2020-09-29

Postanowieniem z dnia 24 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie XXV Cz 221/20, na skutek wniesionego przez Kancelarię zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie XXV C 3233/19 oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zmienił zaskarżone postanowienie i udzielił powódce zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej z Getin Noble Bank S.A. poprzez:

  • wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powódkę na rzecz pozwanego banku spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu – w okresie od daty wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie w zakresie żądania ustalenia,
  • zakazanie pozwanemu złożenia powódce oświadczenia o wypowiedzeniu umowy – w okresie od daty wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie w zakresie żądania ustalenia.

W ocenie Sądu, zawarte w pozwie zarzuty dotyczące nieważności (z racji sprzeczności z ustawą) bądź bezskuteczności postanowień dotyczących indeksacji (i nieważności umowy będącej jej następstwem), oparte o treść zawartej umowy przesądzają o uprawdopodobnieniu roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Po stronie powódki, jak słusznie wskazał Sąd, istnieje również interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, który wynika z faktu, iż powódka uiściła już na rzecz pozwanego banku kwotę przewyższającą kwotę wykorzystanego kredytu.

Od dziś, Klientka Kancelarii zwolniona jest z obowiązku uiszczania jakichkolwiek płatności na rzecz banku i może cierpliwie czekać na merytoryczne rozpoznanie sprawy i wydane rozstrzygnięcia, co biorąc pod uwagę ogrom spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, potrwa z całą pewnością kilka lat.

Sprawę prowadzi mec. Aneta Zaleska