W dniu 29 grudnia 2017 r. Prezes UOKIK wydał decyzję, w której uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku Millennium, polegające na przekazywaniu klientom banku nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu stosowanych przez bank klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych.

Przypomnijmy, iż do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa UOKIK, pod numerami 3178 i 3179, wpisane zostały stosowane przez bank w umowach kredytowych klauzule dotyczące sposobu przeliczania kwoty i rat kredytów hipotecznych w oparciu o franki szwajcarskie. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał przedmiotowe zapisy za niezgodne z prawem, jako kształtujące prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające ich interesy.

Wątpliwości Prezesa UOKIK wzbudziły przekazywane klientom informacje. Bank, w odpowiedzi na przedstawiane przez Klientów reklamacje odpowiadał konsumentom, że uznanie stosowanej przez niego klauzuli za niedozwoloną i wpisanie jej do rejestru nie ma znaczenia w ich sytuacji, gdyż wpis klauzuli do rejestru niedozwolonych postanowień umownych na skutek jedynie na przyszłość i nie odnosi się do umów zawartych przed tą datą. Powyższe stanowisko banku, w ocenie Prezesa UOKIK, mogło skutecznie zniechęcić wielu konsumentów do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu.
Treść decyzji dostępna pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13932