W umowach kredowych indeksowanych kursem waluty obcej – CHF znajdują się postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. W przypadku umów oferowanych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (aktualnie: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych:

  • „Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF” (§ 2 ust. 1 zdanie 2 Umowy)
  • „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz” (§ 7 ust. 4 Regulaminu)
  • „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży, zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu” (§ 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)