W dniu dzisiejszym TSUE wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez SO w Gdańsku !!!
Niestety TSUE w najistotniejszych kwestiach tj. rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału oraz roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie zajął stanowiska, odsyłając w tej mierze do ustawodawstwa krajowego.
A szkoda. Trzeba w tej mierze poczekać na wyrok pełnej Izby Sądu Najwyższego, który ma zapaść w dniu 11 maja.

Treść uzasadnienia wyroku dostępna pod adresem:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240550&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6541536&fbclid=IwAR0s5X8o9VB8l5d1VL6TA05-xufI6l5RPKMgBc42ouXyDpoO0_3v2vOoxnc