Nieważność znosi wszelkie skutki zawarcia przez strony umowy i prowadzi do takiego stanu, jakby pomiędzy stronami umowa nigdy nie została zawarta. Oznacza to konieczność zwrotu przez strony wzajemnie spełnionych świadczeń tj. kredytobiorca winien zwrócić na rzecz banku nominalną kwotę przyznanego i wypłaconego mu kredytu, zaś bank winien zwrócić na rzecz kredytobiorcy wszelkie uiszczone przez niego na podstawie umowy kwoty (nie tylko tytułem rat kapitałowo – odsetkowych, ale i tytułem wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, składek itp.). W praktyce najczęściej obie te kwoty potrącają się wzajemnie i w sytuacji, gdy konsument nie spłacił jeszcze nominalnej kwoty kredytu, po jego stronie powstać może obowiązek zwrotu na rzecz banku powstałej różnicy.