Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Opłaty związane ze skierowaniem sprawy do Sądu

Data publikacji: 2020-04-25

Decydując się na skierowanie do sądu sprawy przeciwko bankowi i dochodzenie roszczeń z umowy kredytowej powiązanej z kursem waluty obcej CHF trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia określonych opłat, w szczególności opłaty sądowej od pozwu oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ta ostatnia oczywiście wchodzi w grę w sytuacji powierzenia prowadzenia sprawy fachowemu pełnomocnikowi procesowemu.


W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych. Oznacza to, iż standardowo opłata sądowa od pozwu w sprawach frankowych wynosi 1.000 zł i opłatę w takiej wysokości należy wnieść na rachunek sądu do którego składany jest pozew. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi zaś 17 zł.

W toku postępowania sądowego może pojawić się konieczność uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego, która zwykle waha się w graniach 1000 – 2500 zł.
Oczywiście, niezależnie od tzw. kosztów sądowych, w grę może wchodzić konieczność poniesienia kosztów pomocy prawnej ze strony fachowego pełnomocnika procesowego – adwokata lub radcy prawnego- w razie powierzenia mu prowadzenia sprawy i reprezentowania w postępowaniu. W tym zakresie kwestia wysokości poniesionych kosztów jest sprawą bardzo indywidualną.