Publikacje prasowe już do jakiegoś czasu donoszą na temat trudnej sytuacji finansowej spółek należących do grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A, w tym w szczególności samego Getin Noble Bank S.A.

Faktycznie, co potwierdzają dostępne dane, sytuacja finansowa spółki nie jest najlepsza i istnieje ryzyko iż nadal będzie się pogarszać. Spółka odnosi stratę z działalności. Jak wynika z ostatnio opublikowanego Skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S. A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 r. po pierwszym półroczu, na koniec czerwca 2019 r. spółka odnotowała stratę w wysokości 246,3 mld zł. W Raporcie, co szczególnie istotne, znajduje się również jasny komunikat na temat kilku zidentyfikowanych obszarów, jak czytamy … „ znaczących niepewności oraz potencjalnego ryzyka, które pomimo podejmowania przez Bank działań, mogą mieć wpływ na dalsze działanie Banku, a w konsekwencji budzić poważne wątpliwości co do zdolności Banku do kontynuacji działalności …”. Jednym z takich obszarów potencjalnego ryzyka jest kwestia udzielanych przez bank kredytów walutowych.

Getin Noble Bank S.A. na szeroką skalę udzielał kredytów powiązanych z kursem CHF. Według danych podanych w ww. Raporcie półrocznym, na dzień 30 czerwca 2019 r. bank jest pozwany w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 487 mln. zł. Z całą pewnością po ostatnich wydarzeniach sądowych, w szczególności wyroku wydanym przez TSUE w sprawie Dziubak (C-260/18) liczba pozwów kierowanych przeciwko bankowi znacznie wzrośnie.

W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z instytucji tzw. zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Aby móc skutecznie domagać się zabezpieczenia roszczeń należy, zgodnie z art. 7301§ 1 kpc, uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, przy czym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (§ 2).
W świetle powyższych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej banku, wydaje się, iż przesłanka związania z interesem prawnym w udzieleniu zabezpieczenia jest spełniona. Skuteczne zaś przeprowadzenie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia pozwoli, mimo wielu lat trwania procesu i niepewnej sytuacji spółki, na realne zaspokojenie dochodzonych w postępowaniu roszczeń.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny