Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Idea Bank ma oddać pieniądze poszkodowanym przez GetBack

Data publikacji: 2020-02-04

W dniu 3 lutego 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejną decyzję stwierdzającą fakt stosowania przez Idea Bank przy oferowaniu i sprzedaży obligacji GetBack praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. UOKIK uznał, iż Idea Bank stosował tzw. misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb.

Jest to już druga decyzja UOKIK dotycząca sprzedaży obligacji GetBack przez Idea Bank. W sierpniu 2019 r. UOKiK wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – wprowadzając ich w błąd przy oferowaniu obligacji spółki GetBack.

Wydana w dniu 3 lutego 2020 r. decyzja nakłada na Idea Bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Decyzja szczegółowo określa zasady wyliczania wysokości zwracanych środków. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20 proc. zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. Rekompensata może więc wynieść do 10 tys. zł. i jej celem jest przynajmniej częściowe wyrównanie szkody jaką ponieśli obligatariusze.

Decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia. Wydanie drugiej, częściowej decyzji oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi w zakresie oferowania obligacji GetBack zostało zakończone.

Decyzja Prezesa UOKiK jest kolejnym krokiem ułatwiającym konsumentom dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej i żądania wypłaty wszystkich zainwestowanych środków. Ustalenia i zebrane materiały w obu decyzjach będą pomocne dla sądów w wydawaniu w tych sprawach wyroków.

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji.

Każdy obligatariusz, który czuje się wprowadzony w błąd przez Idea Bank  przy oferowaniu  obligacji GetBack (praktyka stwierdzona decyzję częściową nr RBG-13/2019), może dochodzić roszczeń w oparciu m.in. o art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Może żądać usunięcia skutków praktyki lub naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. W takim przypadku – zgodnie z art. 13 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jego działanie nie wprowadzało klienta w błąd.

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193