Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów, które zainwestowały posiadane przez siebie środki finansowe w obligacje wyemitowane przez spółkę GetBack S.A.

Spółka nie realizuje ciążących na niej obowiązków, w szczególności nie realizuje wykupów obligacji oraz nie wypłaca należnych odsetek. W dniu 2 maja 2018 r. spółka złożyła w Sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z rynkiem kapitałowym i finansowym, w tym w sprawach związanych z obligacjami, zarówno na gruncie cywilnym, jak i karnym. W zakresie tych ostatnich Kancelaria reprezentuje liczne grono Klientów uwikłanych w obligacje korporacyjne wyemitowane przez spółkę Horcus Investment Group S.A., Q Group S.A., czy też obligacje wyemitowane przez spółki z grupy PCH Capital S.A.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.