W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim.

W przypadku umów oferowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat kredytu w oparciu o kursy CHF ustalane przez Bank w Tabeli:

  • „Kredyt jest wypłacany w walucie polskiej na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.” (§ 4 ust. 1 pkt 2 Umowy),
  • „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów.” (§ 4 ust. 2 Umowy),
  • „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.” (§ 22 ust. 2 pkt 1 Umowy).