Te banki, tj. Bank Millennium, mBank i Bank BPH mają wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone stosowane we wzorach umów klauzule dotyczące zasad ustalenia kursów walut obcych.

Kredytobiorcy tych banków, zwłaszcza ci, którzy mają w treści swych umów zapisy tożsame do klauzul wpisanych do rejestru mają solidne podstawy do dochodzenia roszczeń od banku. Fakt wpisu klauzuli do rejestru niedozwolonych klauzul umownych przesądza bowiem o ich niezgodności z prawem, jako klauzul abuzywnych, którym to faktem sąd orzekający w indywidualnej sprawie z udziałem konsumentów jest związany. Wpis do rejestru stanowi bowiem tzw. prejudykat w postępowaniu sądowym. Postępowanie sądowe w takim przypadku winno ograniczać się jedynie do badania skutku abuzywności danych zapisów umowy, bez potrzeby badania raz jeszcze, czy są one niezgodne z prawem.

Mowa na następujących postanowieniach wzorców umów:

 • Klauzula nr 3178 – wpisana wobec Banku Millennium S.A., na podstawie wyroku SOKIK z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie XVII AmC 426/09, o następującym brzemieniu:
  „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”
 • Klauzula nr 5743 – wpisana wobec BRE Banku S.A., na podstawie wyroku SOKiK z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie XVII AmC 1531/09 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., w sprawie VI ACa 441/13, o następującym brzemieniu:
  „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…), obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” (Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF)
 • Klauzula nr 3179 – wpisana wobec Banku Millennium S.A., na podstawie wyroku SOKiK z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie XVII AmC 426/09, o następującym brzemieniu:
  „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”
 • Klauzula nr 5622 – wpisana wobec Banku BPH S.A., na podstawie wyroku SOKiK z dnia 3 sierpnia 2012 r., w sprawie XVII AmC 5344/11, o następującym brzemieniu:
  „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”