Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa UOKiK budzą niejasne zasady ustalania kursów walut, w związku z czym UOKiK rozważa możliwość uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych.

 To kolejne postępowania dotyczące spreadów czyli różnicy między ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty. Wątpliwości budzą postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Są one nieprecyzyjne i ustalane dowolnie. Jednocześnie marża banków jest wyznaczana dowolnie, arbitralnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. W rezultacie kredytobiorca nie może zweryfikować, czy została wyliczona prawidłowo.

Postępowania przeciwko bankom mogą zakończyć się wydaniem decyzji, w której prezes może zakazać dalszego wykorzystywania danego wzorca umowy. Maksymalna kara może wynieść do 10 proc. obrotu banku. Prezes urzędu może też określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady ustalania spreadów w 10 bankach. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Urząd dotychczas postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bankowi Millennium, Deutsche Bankowi, Getin Noble Bankowi, Raiffeisen Bankowi Polska, PKO BP, Pekao i BPH.

Prezes UOKiK badał także praktyki mBanku. Toczyło się w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczy się obecnie postępowanie odwoławcze od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym Sąd Apelacyjny zajmuje się klauzulami, które wzbudziły wątpliwości prezesa urzędu, (sygn. akt VI ACa 1752/16). Konsumenci domagają się uznania za niedozwolone klauzul, które nieprecyzyjnie określają wysokość kursów walut. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Prezes UOKiK wydał w tej sprawie istotny pogląd, w którym zgodził się z powodami, że klauzule stosowane przez mBank są niedozwolone, ponieważ konsument nie może oszacować wysokości kursów walut.