Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowane zostało stanowisko Rzecznika w kwestii przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Chodzi o art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, który stanowi, iż w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Wydawało się, iż w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank S.A. C-383/18, a także uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. III CZP 45/19 oczywistym jest, iż norma art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnosi się do wszelkich kosztów związanych z umową, w tym w szczególności prowizji uiszczonej za udzielenie kredytu.

Tymczasem, jak wynika ze stanowiska Rzecznika, nadal nie wszystkie instytucje kredytowe dostosowały swoje praktyki do stanu zgodnego z prawem.

Zachęcamy do lektury !

Przedterminowe spłaty kredytu konsumenckiego – stanowisko Rzecznika Finansowego