Po obszernych raportach Rzecznika Finansowego dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (I raport opublikowany został w grudniu 2012 r. , zaś II w marcu 2016 r.) przyszedł czas na stanowisko Rzecznika w kwestii kredytów waloryzowanych kursem walut.

W czerwcu 2016 r. Rzecznik Finansowy wydał obszerny raport zawierający analizę prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.

Raport nie pozostawia suchej nitki na bankach udzielających kredytów waloryzowanych kursem walut obcych. Z ocenie Rzecznika Finansowego kredyty takie są niezgodnie z przepisami prawa bankowego i kodeksu cywilnego.Rzecznik Finansowy widzi szansę na zakwestionowanie nawet fundamentalnego dla części kredytów walutowych (tzw. kredytów waloryzowanych/indeksowanych do walut obcych) zapisu o waloryzacji kwoty kredytu do waluty obcej. Rzecznik wydał już pierwszy tzw. istotny pogląd w sprawie, w której kredytobiorca kwestionuje legalność takiej klauzuli. Główne tezy poglądu można znaleźć w Raporcie.
Niezależnie od powyższego Rzecznik Finansowy uznaje za abuzywne także inne zapisy umów, np. klauzule modyfikacyjne określające wysokość oprocentowania, czy też określające ubezpieczenie niskiego wkładu.
Raport wydany przez Rzecznika Finansowego powinien być istotnym wsparciem dla kredytobiorców, który w sądach zdecydują się na walkę o swoje prawa.
Pozostaje mieć nadzieję, iż podobnie, jak to miało miejsce w przypadku zapisów umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, także i w tym przypadku prezentowanie przez Rzecznika Finansowego stanowisko, w szczególności zaś podnoszone argumenty, znajdą uznanie wśród sędziów rozstrzygających sprawy dotyczące postanowień zawartych w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.

Więcej informacji na temat raportu można znaleźć na stronie https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego__Klauzule_niedozwolone_w_umowach_kredytow____walutowych_____22351