Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie z nim stosunku pracy może nastąpić tylko w w przypadkach enumeratywnie wymienionych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Kwestię przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym reguluje art. 23 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym może nastąpić na wniosek nauczyciela. Wniosek nauczyciela winien przybrać formę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i winien zostać złożony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w tym przypadku z końcem roku szkolnego.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym uzasadnia stan zdrowia zatrudnionego uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków pracowniczych. W tym przypadku stosunek pracy z nauczycielem mianowanym ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni. Co istotne, do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być jednak przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Rozwiązanie umowy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Kolejną okolicznością uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym jest orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy uzasadnia rozwiązanie stosunku zatrudnienia z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nie może być również kontynuowany w razie uzyskania negatywnej oceny pracy, uzyskanej w trybie art. 6a Karty Nauczyciela. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z datą otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy.

Wreszcie, w przypadku nauczycieli religii, rozwiązanie stosunku pracy następuje również w przypadku cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron oraz w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny