Z informacji dostępnych stronie Sądu Najwyższego wynika, iż na dzień 16 lutego 2021 r. wyznaczona została rozprawa w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie V Ca 1552/19.

Treść przedstawionego przez Sąd Okręgowy zagadnienia prawnego sprowadza się udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie:

„Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?”

Chodzi więc o rozstrzygnięcie, czy orzekając w sprawach frankowych Sąd winien stosować tzw. teorię salda czy tzw. teorię 2 kondykcji i czy w przypadku nieważności umowy zasądzenie zwrotnie na rzecz kredytobiorcy jakichkolwiek kwot uzależnione jest do zwrotu na rzecz banku kwoty udzielonego i wypłaconego kredytu.

Należy mieć nadzieję, że odpowiedź na ww. zagadnienie poznamy już niedługo, na zaplanowanej w tym przedmiocie lutowej rozprawie.