W umowach kredytowych indeksowanych i waloryzowanych kursem waluty obcej – CHF znaleźć można postanowienia niezgodne z prawem, spełniające przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim.

W przypadku umów oferowanych przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu za sprzeczne z prawem należy uznać następujące postanowienia dotyczące zasad określania kwoty kredytu oraz rat kredytu w oparciu o kursy CHF ustalane przez Bank w Tabeli:

  • „ Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanej do CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia kredytu ” (§ 2 ust. 1 umowy)
  • „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków” (§ 3 ust. 2 umowy)
  • „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku” (§ 5 ust. 5 zdanie 2 lub § 6 ust. 5 umowy)