Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wobec licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a także w orzecznictwie samego Sądu Najwyższego, przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie przez skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego. Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie zmierzy się z pytaniem – czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego, sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego.

Walor przedstawionego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego ma ogromne znaczenie praktyczne w sprawach o podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Stanowisko wyrażone przez 7 osobowy skład Sądu Najwyższego, wobec licznych w chwili obecnej rozbieżności w orzecznictwie sądów, winno przyczynić się do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów w tego typu sprawach.

Dla przypomnienia wskazać należy, iż w chwili obecnej dominują 2 poglądy dotyczące przedmiotowej kwestii.

Pierwszy pogląd, licznie reprezentowany w orzecznictwie, opiera się na założeniu, że przy określaniu wartości majątku wspólnego przeznaczonego do podziału w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej bierze się pod uwagę aktywne i pasywne składniki tego majątku. Uwzględnieniu podlega przy tym nie zobowiązanie z umowy kredytowej, lecz prawo rzeczowe ograniczające możliwość rozporządzania rzeczą, w szczególności jej zbycie.

Drugi pogląd, który należy uznać za mniejszościowy, głosi, iż majątek wspólny małżonków podlegający podziałowi obejmuje jedynie czystą wartość majątku.

Więcej na temat pytania prawnego: http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0030_18_p%20-%204110-4-18%20Wniosek_I_Prezesa_SN.pdf