Ukazało się już uzasadnienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I Aca 635/19) w słynnej sprawie dotyczącej żądania banku wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w związku z unieważnieniem łączącej strony umowy kredytowej.
Analiza treści przedmiotowego uzasadnienia wskazuje, iż w ocenie Sądu:

  • termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot udostępnionego kredytobiorcy w wykonaniu nieważnej umowy kapitału, jako związany z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą, wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 kc,
  • spłata rat kapitałowo – odsetkowych stanowi przejaw uznania niewłaściwego, o którym mowa w art. 123 § 1 pkt 2 kc, skutkującym przerwaniem biegu przedawnienia,

  • podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu stanowi przejaw nadużycia prawa w świetle art. 5 kc,
  • teoria salda nie ma oparcia w obowiązujących przepisach prawa dlatego też ewentualne wzajemne rozliczenia stron nieważnej umowy kredytowej możliwe są jedynie w ramach instytucji potrącenia, prawa zatrzymania świadczenia, czy też w sytuacji wytoczenia powództwa wzajemnego,
  • na gruncie przepisów polskiego prawa cywilnego nie ma przepisów przewidujących uprawnienie banku do żądania wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta z kapitału banku na podstawie nieważnej umowy kredytowej.

 

Pełna treść uzasadnienia dostępna tutaj:

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000635_2019_Uz_2020-02-20_002?fbclid=IwAR0OKheCl80nc0VnbyvZjmItKDq7tjhlnCn4ydL_iRg5mhw3q8cfypcFY-8

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny