W związku z zaistniałą sytuacją związaną z ogłoszeniem pandemii wirusa CIVID-19 i decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pojawia się pytanie o dotacje za okres zawieszenia działalności placówek. Właściciele, zwłaszcza prywatnych placówek, pytają zaniepokojeni, czy mimo zawieszenia funkcjonowania przedszkoli i szkół otrzymają z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje za ten okres.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja, zarówno w przypadku niepublicznego przedszkola, jak i szkoły, przyznawana jest na ucznia. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświaty niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku zaś niepublicznych przedszkoli zgodnie z art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację.
O fakcie nabycia prawa do dotacji decyduje więc fakt legitymowania się przez daną jednostkę systemu oświaty określoną liczbą uczniów.
W przypadku szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki status ucznia wynika z prowadzonej przez szkołę księgi uczniów oraz obowiązujących z tej mierze regulacji administracyjnych dotyczących rejestracji uczniów.
W przypadku przedszkoli nie ma co prawda w tym zakresie jasnych regulacji prawnych, ale za utrwalone należy uznać stanowisko, zgodnie z którym dotacja należna jest na wszystkich uczniów, co do których placówka ma podpisane umowy. Czasowe nieobecności dziecka w placówce spowodowane chorobą, czy też wyjazdem wakacyjnym nie pozbawiają dziecka statusu ucznia, o ile oczywiście nie nastąpiło trwałe zaprzestanie korzystania z usług przedszkola.
Powyższe wskazuje, iż dotacje za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty są należne zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ma się co obawiać, iż nie zostaną wypłacone. Dotacje są należne i powinny być wypłacone w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdego ucznia danej jednostki.

Istotnie jest, iż mimo faktu ograniczenia działalności placówek oświatowych na skutek rozporządzenia władz publicznych wiele placówek nadal, w nieco odmiennej formie i oczywiście w ograniczonym zakresie, realizuje obowiązek kształcenia np. w drodze zajęć on line, co dotyczy nie tylko szkół, ale i przedszkoli. W wielu placówkach, poza jej murami, zajęcia prowadzone są niemal w dotychczasowym zakresie.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny